• Avrupa Birliği’nde (“AB”) kullanılan plastiğin yüzde 40’ı ve kâğıdın yüzde 50’si ambalajlamaya yönelik olduğundan ambalaj, işlenmemiş malzemelerin ana kullanıcılarından biri olarak ön plana çıkmaktadır. Harekete geçilmediği takdirde, 2030 yılına kadar AB’de ambalaj atıklarında yüzde 19 ve plastik ambalaj atıklarında yüzde 46’lık bir artış yaşanacağı öngörülüyor. Bu doğrultuda harekete geçen Avrupa Komisyonu, ambalaj konusunda AB çapında yeni kurallar belirlemeyi önermiştir.
  • Bu kapsamda Döngüsel Ekonomi Eylem Planı kapsamında, ambalaj atığının azaltılması ve mevcut ambalajların geri dönüştürülebilirliği ve yeniden kullanılabilirliğinin artırılması amacıyla, 1994 tarihli Ambalaj Direktifini revize eden Ambalaj ve Ambalaj Atığı Tüzüğü Taslağı (“Tüzük Taslağı”) 30 Kasım 2022 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından açıklanmıştır.
  • Söz konusu Tüzük Taslağı uyarınca mevzuatın, belirlemiş olduğu sürdürülebilirlik ve etiketleme kriterlerini karşılamayan ambalaj malzemelerinin AB pazarına arzı mümkün olamayacaktır. Nitekim Tüzük Taslağı, kullanılan malzemeye bakılmaksızın tüm ambalajlar ve ambalaj atıkları için geçerlidir.
  • Nitekim Tüzük Taslağı, üye devletlere ambalaj atıklarının oluşumunu önlemek ve ambalajın çevresel etkisini en aza indirmek için önlemler uygulamasını ve buna ek olarak önlemler almasını zorunlu kılmaktadır.
  • Tüzük Taslağı’na ek olarak mart ayında Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi, AB’de artan ambalaj atıklarını ele almayı ve tüm ambalajların 2030 yılına kadar tamamen geri dönüştürülebilir olması hedefi de dahil olmak üzere döngüsel ekonomiyi güçlendirmeyi amaçlayan yeni sürdürülebilir ambalajlama kuralları üzerinde geçici bir anlaşmaya vardıklarını duyurmuşlardır.
  • Yeni önlemler, AB’de kullanılan ambalajları daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlamakla birlikte tüm ambalajların geri dönüştürülebilir olmasını, zararlı maddelerin varlığını en aza indirmeyi, gereksiz ambalajı azaltmayı, geri dönüştürülmüş içeriğin kullanımını artırmayı ve geri dönüşümü iyileştirmeyi hedeflemektedir.