9 Nisan 2024 tarihinde kurumsal çevresel sürdürülebilirlik eylemini iklim değişikliğini sınırlamaya yönelik küresel hedeflerle uyumlu hale getirmeye odaklanan önemli kuruluşlardan biri olan Bilime Dayalı Hedefler girişimi (The Science Based Targets initiative-“SBTi”), kurumsal net sıfır hedef belirleme standardında Kapsam 3 değer zinciri emisyonlarıyla mücadele etmek için emisyon azaltma kredileri gibi çevresel nitelik sertifikalarının kullanımını genişletme planlarını duyurmuştur.

SBTi, altı aylık bir istişarenin ardından Kapsam 3 emisyonlarının azaltım hedeflerine yönelik olarak karbon kredileri de dahil olmak üzere bazı “Çevresel Nitelik Sertifikalarının (Environmental Attribute Certificates)” kullanımına izin vermek için Kurumsal Net-Sıfır Standardı’nda (Corporate Net-Zero Standard) yapılan güncellemeleri duyuran bir bildiri paylaşmıştır.

SBTi Mütevelli Heyeti’nin yeni kararı, kuruluşun bu yılın başlarında Kapsam 3 emisyonlarıyla mücadeleye ilişkin ek rehberlik de dahil olmak üzere Kurumsal Net Sıfır Standardı’nı revize etme planlarını duyurmasının ardından gelmiştir.

SBTi, 2015 yılında bilime dayalı çevresel hedef belirlemeyi standart bir kurumsal uygulama haline getirmek amacıyla kurulmuştur. Kuruluşların temel işlevleri arasında, iklim bilimi doğrultusunda emisyon azaltımlarında ve net sıfır hedeflerinde en iyi uygulamaları tanımlamak ve teşvik etmek, bilime dayalı hedefler belirleyen şirketlere teknik yardım sağlamak ve şirketlere emisyon azaltma hedeflerinin bağımsız değerlendirmesini ve doğrulamasını sağlamak yer almaktadır.

SBTi, 2021’de şirketlerin net sıfır emisyona ulaşmak için karbondan arındırma taahhütlerini değerlendirmek ve belgelendirmek ve şirketlerin bilime dayalı iklim hedefi belirlemesi için bir plan görevi görmek için kullanılan Kurumsal Net-Sıfır Standardı’nı başlatmıştır.

İlk standardın kriterlerine göre, bilim temelli net sıfır için 2050 yılına kadar %90-95 oranlarında bir dekarbonizasyonunun gerçekleştirilmesi ve henüz bertaraf edilmesi mümkün olmayan emisyonların nötralizasyonunu gerektirmektedir.

Tedarik zinciri veya hammadde kullanımı gibi şirketlerin doğrudan kontrolü dışında bulunan değer zinciri alanlarında meydana gelen Kapsam 3 emisyonları, genellikle ölçülmesi ve yönetilmesi en zor olan emisyonlardır. İlaveten, Kapsam 3 emisyonları birçok şirketin emisyon yoğunluğunun büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Eylül ayında SBTi tarafından yayınlanan bir kanıt çağrısına göre, çevresel nitelik belgeleri elektrik veya yeşil hidrojen gibi diğer enerji taşıyıcı belgeleri, emisyon azaltma kredileri veya yeşil çelik gibi belirli bir emisyon faktörü ile belgelenmiş ürünleri içerebilecektir.

İlaveten yapılan açıklama kapsamında, SBTi’nin, konuya ilişkin devam eden tartışmalar olduğunu kabul etmekle birlikte, bilimsel kanıtlara dayalı politikalar, standartlar ve prosedürlerle uygun şekilde desteklendiğinde, Kapsam 3 emisyonlarının azaltılması amacıyla çevresel nitelik sertifikalarının kullanılmasının iklim değişikliğiyle mücadelede ek bir araç olarak işlev görebileceğini kabul ettiği ifade edilmiştir. Sonuç olarak, SBTi, Kapsam 3 ile ilgili emisyonların mevcut sınırların ötesine azaltılması amacıyla çevresel nitelik sertifikalarının kullanımlarını genişletmeye karar vermiştir.

Karar kapsamında karbon kredileri gibi enerji yeterlilik sertifikaları piyasaları üzerinde potansiyel olarak önemli bir etkiye sahip olabilecek ve bu sertifikaların kullanımı küresel olarak yaygınlaşabilecektir.

SBTi, son yıl içinde bilimsel temelli iklim hedeflerine sahip olan şirketlerin sayısının, 2022’deki 2,079’a kıyasla 2023’ün sonunda 4,204’e kadar iki katına çıktığını bildirmiş ve şirketlerin kurumsal karbon azaltma standartlarına ve hedef doğrulama hizmetlerine olan artan talebi karşılamayı amaçlayan büyük bir ölçeklendirme sürecini de duyurmuştur.

Yeniden düzenlenmiş standarda göre enerji nitelik belgelerinin kullanımı sadece Kapsam 3 emisyonlarının azaltılmasıyla sınırlı olacak ve Yönetim Kurulu, bu belgeler için “belirli koruma kalkanları ve eşiklerin yanı sıra uygulanacak kuralları” içereceğini belirtilmiştir.

İlaveten, SBTi’nin karbon kredilerini doğrulamada yer almayacağını ve bu faaliyetin “daha iyi konumlanmış” diğer kuruluşlara bırakılacağı belirtilmiştir.

Açıklama kapsamında ek olarak, SBTi’nin çevresel nitelik belgelerinin potansiyel kullanımı için temel kurallar, eşikler ve koruma kalkanlarını içeren bir taslak yayınlama amacında olduğunu belirtilmiş olup, yayınlama tarihi olarak 2024 Temmuz ayının hedeflendiği ifade edilmiştir.