Konu: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarih: 06/11/2020


3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (“Yönetmelik”), 06.11.2020 tarihli ve 31296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile revize edilmiştir. Şöyle ki, 

 

  • Yönetmelik’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir;

 

Geçiş hükmü

 GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile EK-5’e eklenen “EE) YİRMİSEKİZİNCİ GRUP TESİSLER: Jeotermal Enerji Üretim Tesisleri” başlıklı kısımda yer alan hükümler 30/6/2021 tarihinden itibaren uygulanır.”

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-5’ine aşağıdaki kısım eklenmiştir.

“EE) YİRMİSEKİZİNCİ GRUP TESİSLER: Jeotermal Enerji Üretim Tesisleri

(1)Jeotermal enerji santrallerinde aşağıda verilen değerlerden fazla H2S emisyonu salınamaz. Bu konuda Ek-1’de yer alan Tablo 1.2.1’deki sınır değer uygulanmaz.

 

Kapasitesi H2S emisyonu miktarı
20 MWe’den daha az 6 kg/saat
20 MWe’den 50 MWe’e kadar 10 kg/saat
50 MWe ve daha fazla 15 kg/saat

 

(2) Jeotermal enerji santrallerinde bu Yönetmelikte yer alan baca yüksekliği, baca gazı hızı ve dikey çıkış şartına ilişkin hükümler aranmaz.”

 

Yönetmelik’in Ek-5’inde Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler İçin Özel Emisyon Sınırları belirlenmiştir. Ekte yer alan kategoriler arasına EE)Yirmisekizinci Grup Tesisleri başlığı ile Jeotermal Enerji Üretim Tesisleri eklenmiştir. Sonuç olarak, 30/06/2021 tarihi itibari ile jeotermal enerji tesislerinin Megawatt üretim kapasitelerine göre salgılayabilecekleri H2S emisyonu miktarları sınırlandırılmıştır. Ayrıca, jeotermal enerji santrallerinde Yönetmelik’te yer alan baca yüksekliği, baca gazı hızı ve dikey çıkış şartlarının uygulanmayacağı ifade edilmiştir. 

 

  • Yönetmelik’te değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, yayımı tarihinde (06.11.2020) yürürlüğe girmiştir.