Konu: Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarih: 03/07/2020


 

 2/2/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (‘’Yönetmelik’’), 03.07.2020 tarihli ve 31174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile revize edilmiştir. Şöyle ki;

 • Yönetmelik’in 12’nci maddesinde yer alan; 

‘’Genel kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan genel kurul toplantısı, her yılın ilk altı ayı içinde yapılır.’’ ifadesindeki 6 aylık süreç, ‘’Kanunun geçici 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla yıl” olarak değiştirilmiştir.

 • Yönetmelik’in 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Müteşebbis heyet ve genel kurulun görev ve yetkileri

“h) OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerinin, üretim tesislerinin, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kurulması ve benzeri konularda karar almak, bu konuları da içeren OSB’nin yatırım programlarını, yeni yatırımları ve bütçesini onaylamak ve bu yatırımların gerçekleşmesi için gerekli ihale ve satın alma usul ve esaslarını belirlemek.”

“j) Yatırımlarla ilgili kredi almak ve ihtiyaç duyulması halinde bankalar ve finans kurumlarından teminat mektubu almak.”

“çç) (h) bendi kapsamında yatırımlara ilişkin ihale ve satın alma işlemlerini yürütmek ve OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su ve doğal gazı kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapmak.”

Yönetmelik’in 23’üncü maddesindeki (p) ve (bb) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır:

‘’p) OSB’nin yatırım programlarının, yeni yatırımlarının ve bütçesinin onaylanması.

 1. bb) OSB için yapılacak alım satım, alt yapı, sosyal tesisler, arıtma tesislerinin inşaatı ve proje dâhil tüm ihaleler konusunda alacağı kararlarla işlemlerin yürütülmesi ve ihalenin sonuçlandırılması için usul ve esasları tespit etmek.’’

Yönetmelik’in 23’üncü maddesindeki (aa) bendinde yer alan “kiralamada bağımsız” ibaresi “kiralanacak” şeklinde değiştirilmiştir.

‘’aa) Bölgenin teknik altyapı durumunu da göz önünde bulundurarak kiralanacak bölüm büyüklüğü ve sayısının belirlenmesi.’’

 • Yönetmelik’iin 52’nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kredi faiz/kar payı desteği

MADDE 52 – (1) OSB’ler yatırım projeleri için Bakanlıktan kredi faiz/kar payı desteği talebinde bulunabilir. Bakanlıkça belirlenen şartları taşıyanlardan uygun görülen OSB yatırım projeleri için bankalardan Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerde faiz/kar payı desteği, bütçe imkânları doğrultusunda bütçe kaynaklarından karşılanabilir. 

(2) Azami faiz destek oranı her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.

(3) Banka kaynaklarından OSB’lere kullandırılacak kredi şartlarına ilişkin hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.

(4) Kredi faiz/kar payı desteği;

 1. a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kullandırılan veya kamu kaynaklarından sübvanse edilen krediler,
 2. b) Kullanılmış makine ve teçhizat,
 3. c) 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamındaki faiz desteğinden yararlanan yatırım harcamaları,

ç) OSB tarafından kurulmuş ya da kurulacak gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yatırım harcamaları, için uygulanmaz.

(5) Faiz/kar payı desteğinden yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz desteklerinden yararlanamaz.

(6) Kullanılan kredilerin faizinin/kar payının ve anaparalarının OSB tarafından itfa planlarında belirtilen sürelerde geri ödenmemesi halinde, yapılmayan ilk ödeme, ilgili bankalar tarafından en kısa sürede Bakanlığa bildirilir ve Bakanlıkça faiz/kar payı desteği ödemeleri durdurulur. OSB’nin kredi geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğinin daha sonra ilgili bankalar tarafından Bakanlığa bildirilmesi halinde, faiz/kar payı desteği ödemeleri başlangıçta öngörülen ödeme tarihlerinde herhangi bir uzatmaya gidilmeksizin tekrar başlatılır. Kredi geri ödemesindeki gecikmeye ait her türlü giderler kredi faiz/kar payı desteği kapsamı dışındadır. Kredi faizinin/kar payının ve/veya anaparalarının geri ödemesine ait yükümlülüklerin kredi dönemi boyunca art arda iki taksit aksatılması halinde faiz/kar payı desteği ödemesine son verilir.

(7) Kredinin amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde faiz/kar payı desteği durdurulur. Bu durumda OSB tarafından Bakanlıkça ödenen tutara, ilgili bankanın bu kapsamdaki krediye uyguladığı faiz veya kâr payı oranı uygulanması suretiyle tespit edilecek meblağ, bütçeye gelir kaydedilmek üzere beş işgünü içerisinde Bakanlık Merkez Muhasebe Birimi hesabına yatırılır.

(8) Bakanlık, ikinci fıkrada belirtilen azami oranı aşmamak üzere kredi faiz/kar payı desteği puanını, ödeme şekil ve şartlarını, kanun, yönetmelik ve protokol hükümleri çerçevesinde tekrar gözden geçirmeye, gerekli hallerde değişiklik yapmaya ve ek şart koymaya yetkilidir.”

 • Yönetmelik’in 60 ‘ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “6 ayı” ibaresi “1 yılı” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “1” ibaresi ise “2” olarak değiştirilmiştir.

Arsa tahsis iptali

MADDE 60 – (1) Tahsis edilen arsa ile ilgili olarak;

 1. a) Tahsis tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleştireceği yapıya ait projeleri OSB’ye tasdik ettirerek yapı ruhsatını almayan,
 2. b) Yapı ruhsatı aldığı tarihten itibaren 2 yıl içinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatını almayan,
 3. c) 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre “ÇED Gerekli Değildir” veya “ÇED Olumlu” kararı almayan,katılımcılara yapılan tahsis, yönetim kurulu tarafından iptal edilir.

(2) Makul sebeplerin varlığı halinde birinci fıkranın;

 1. a) (a) bendinde belirtilen süre toplamda 1 yılı,
 2. b) (b) bendinde belirtilen süre ise toplamda 2 yılı

geçmemek üzere yönetim kurulu tarafından uzatılabilir.

(3) İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen sürede de inşaata başlanmış ve yapı kullanma izni alamamış katılımcılar için ise bu süre toplamda 2 yılı geçmemek üzere Bakanlık tarafından uzatılabilir.

 • Yönetmelik’in 65’inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir:

Alt yapı tesisleri kurma ve işletme hakkı

“Ayrıca, OSB’lerin Bakanlığın iznini alarak kurdukları anonim şirketler, yatırımcının yazılı talebine istinaden OSB mülkiyetindeki parseller de dâhil olmak üzere OSB içinde yer alan sanayi parselleri ve hizmet destek alanında bulunan parsellerin üst yapılı veya üst yapısız alışına, satışına, kiralanmasına ve üst hakkı kurulmasına ilişkin işlem tesis edebilirler. OSB’lerin kuracağı şirketler, katılımcı hak ve yükümlülüklerine sahiptir.  Bu şirketlerin ana sözleşmesinde, hisselerin tamamının OSB’lerde kalacağı ve bu hükmün değiştirilemeyeceği hususuna yer verilir. Bakanlık, OSB’lerin kuracağı anonim şirketin ana sözleşmesi, ortaklık yapısı, işleyişi, faaliyetleri ve diğer hususları hazırlayacağı usul ve esaslar ile belirlemeye yetkilidir.”

 • Yönetmelik’in 83’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “her yılın ilk altı ayı” ibaresi “yıl” olarak değiştirilmiştir.

(3) Olağan genel kurul, her yıl mali, dört yılda bir seçimli olmak üzere her yıl yapılır.

 • Yönetmelik’te değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, yayımı tarihinde (03.07.2020) yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımla,

Av. Cenk NARTER