2/2/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (‘’Yönetmelik’’), 16.04.2020 tarihli ve 31101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile revize edilmiştir. Şöyle ki;

 1. Yönetmelik’in 3’üncü maddesi; ‘’Abone: OSB’de, elektrik, su, doğalgaz ve benzeri altyapı hizmetlerini kullanan katılımcıyı veya diğer kişileri…’’ şeklinde olup, abone tanımından “elektrik, su, doğalgaz ve benzeri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 1. Yönetmelik’in 5’inci maddesi; ‘’Özel OSB’lerin, tüzel kişilik kazanabilmesi için; a) OSB’yi kuran gerçek veya tüzel kişiler adına taşınmazın kayıtlı olduğunu gösterir tapunun ibrazı, b) Tapusu ibraz edilen taşınmazın, OSB Yer Seçimi Yönetmeliğine uygun olduğunun ve OSB sınırının Bakanlıkça onaylanması,şartları aranır.’’ şeklinde olup, “tapunun ibrazı” ibaresi “tapu bilgileri”, (b) bendinde yer alan “Tapusu ibraz” ibaresi “Tapu bilgileri beyan” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan fıkra eklenmiş ve sonraki fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(7) OSB’lerin kuruluş aşamasında karma ya da ihtisas olarak belirlenen OSB türü, müteşebbis heyet veya genel kurul kararı alınması şartıyla, Bakanlık onayı ile değiştirilebilir.”

 1. Yönetmelik’in 9’uncu maddesi 2’nci fıkrası; ‘’Müteşebbis heyet, birinci fıkrada bahsedilen sürece ilişkin doluluk oranının tespitini yapar ve en geç bir hafta içinde Bakanlığa bildirir.’’ şeklinde olup, “Müteşebbis heyet” ibaresi “Yönetim kurulu” şeklinde değiştirilmiştir.
 2. Yönetmelik’in 11’inci maddesi; 2 ve 3’üncü fıkrası; ‘’ (2) Müteşebbis heyet, genel kurul oluşum sürecine ilişkin doluluk oranının tespitini yapar ve en geç bir hafta içinde Bakanlığa bildirir. Yönetim kurulu, parsellerin 1/2’sinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması hâlinde, belgelerin birer suretini Bakanlığa gönderir.

(3) Bakanlık, belgelerin tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde ilk genel kurulu toplaması talimatını müteşebbis heyete gönderir. Müteşebbis heyet ilk genel kurulu, Bakanlık talimatının tebliği tarihini takip eden 6 ay içinde toplar.’’ şeklindeyken,

“(2) Yönetim kurulu, OSB doluluk oranlarını takip eder, parsellerin 1/2’sinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması hâlinde, en geç bir hafta içinde durumu Bakanlığa bildirir ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının birer suretini Bakanlığa gönderir.

 1. Bakanlık, belgelerin tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde ilk genel kurulu toplaması talimatını OSB’ye bildirir. Yönetim kurulu, ilk genel kurulu, Bakanlık talimatının tebliği tarihini takip eden 6 ay içinde toplar.” şeklinde revize edilmiştir.

Yönetmelik’in 11 ‘inci maddesi 6’ncı fıkrası; ‘’(6) Müteşebbis heyetin göreve devam etmesi durumunda; gündemdeki yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin madde görüşülmeyerek yerine müteşebbis heyete katılacak üyelerin seçimi ile dilek ve temenniler maddesi görüşülür. Genel kurulda müteşebbis heyete 8 asıl ve 8 yedek üye seçilir. Genel kurulu takip eden hafta içinde müteşebbis heyet toplanarak 9 uncu maddenin sekizinci fıkrasına göre gerekli üye değişikliği ile yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçimini yapar ve sonucu Bakanlığa gönderir. Yeni oluşan müteşebbis heyet, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin 4 yıllık görev süreleri başlar.’’ şeklindeyken, “yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin madde görüşülmeyerek yerine” ibaresi “diğer maddeler görüşülmeyerek” şeklinde, aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “8” ibareleri “9” şeklinde değiştirilmiştir.

 1. Yönetmelik’in 13’üncü maddesi 1’inci fıkrası; ‘’(1) İlk genel kurulda, müteşebbis heyetin genel kurul yapılmasına ilişkin aldığı karar, toplantı çağrısı olarak kabul edilir. Çağrıya ilişkin işlemler yönetim kurulu tarafından yürütülür. Sonraki olağan genel kurullarda genel kurul çağrısı ve çağrıya ilişkin işlemler yönetim kurulu tarafından yapılır.’’ şeklindeyken, ‘(1) Olağan genel kurullarda genel kurul çağrısı ve çağrıya ilişkin işlemler yönetim kurulu tarafından yapılır.” şeklinde revize edilmiştir.

Yönetmelik’in 13’üncü maddesi 2’nci ve 3’üncü fıkrası; ‘’(2) İlk genel kurul için genel kurul şartları oluştuğu halde çağrının yapılmaması durumlarında çağrı, denetim kurulu ya da Bakanlık tarafından da yapılabilir.’’, (3) Müteşebbis heyetin görevinin sona erdiği genel kurula geçen OSB’lerde, dört katılımcıdan az olmamak şartıyla, toplam katılımcı sayısının en az 1/4’ünün başvurusu halinde, 15 gün içinde yönetim kurulu tarafından olağanüstü genel kurul yapılmasına ilişkin karar alınarak genel kurul toplantıya çağrılır. Bu başvuru, müştereken ve noter tebligatı ile yapılır.’’ şeklindeyken “denetim kurulu ya da” ibaresi, üçüncü fıkrasında yer alan “Müteşebbis heyetin görevinin sona erdiği genel kurula geçen OSB’lerde,” ibaresi ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

6. Yönetmelik’in 14’üncü maddesi; ‘’ (1) Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; kargo, iadeli taahhütlü mektupla veya imza karşılığı yapılır.’’ şeklinde olup, bu hükme “kayıtlı elektronik posta sistemi,” ibaresi eklenmiştir.

 

 • Yönetmelik’in 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının başına şu cümle eklenmiştir: “Genel kurulda, yapı kullanma izni alınmış olan her parsel için bir oy kullanılır.”

 

 1. Yönetmelik’in 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (bb) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “fıkranın” ibaresinden sonra gelmek üzere “(g), (h),” ibaresi eklenmiştir.

“cc) Bağış yapılmasına karar almak ve bu kararı Bakanlık Makamının onayına sunmak.”

 1. Yönetmelik’in 25’inci maddesi 1’inci ve 2’nci fıkrası; ’ (1) Müteşebbis heyetin görevinin devam ettiği OSB’lerde yönetim kurulu, müteşebbis heyetin veya genel kurulun en az dördü kendi üyeleri arasından olmak üzere seçeceği 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur.’’ (2) Müteşebbis heyetin görevinin sona erdiği genel kurula geçen OSB’lerde, genel kurul tarafından karar alınması şartı ile yönetim kurulu üye sayısı en az 5 en fazla 11 olarak belirlenebilir. Genel kurula geçen ve müteşebbis heyetin sona erdiği OSB’lerde yönetim kurulu üyelerinin seçim listelerinde, OSB’nin kuruluşuna katılan oda/odaların üyesi olan ve OSB’de faaliyet gösteren yapı kullanma izni almış katılımcılar arasından bir asıl ve bir yedek adaya yer verilir.’’ şeklindeyken, ‘’veya genel kurulun” ibaresi ile ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik’in 13’üncü maddesi sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(8) Herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde; müteşebbis heyet aşamasında olan OSB’lerde, boşalan üyenin yerine mensup olduğu kurumun ilk sıradaki yedek üyesi, katılımcılar tarafından veya genel kurulca seçilen üyelerde ilk sıradaki yedek üye, genel kurulunu yapmış ve müteşebbis heyetin sona erdiği OSB’lerde ise sıradaki yedek üye geçerek kalan süreyi tamamlar. Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısını kaybetmesi halinde; boşalan üyeliklere, gecikmeksizin sırasıyla yeteri kadar yedek üye kalan yönetim kurulu üyeleri tarafından çağrılır.”

 1. Yönetmelik’in 26’ncı maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ’’Müteşebbis heyet/genel kurul toplantısına katılanların salt çoğunluğunun kabul etmesi halinde yönetim kurulu seçimi yapılır. Seçilen üyeler, kalan süreyi tamamlar.’’ ifadesi “yönetim ve denetim kurulu ile OSBÜK temsilcilerinin seçimi yapılabilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

11. Yönetmelik’in 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Herhangi bir sebeple denetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yerlerine sıradaki yedek üye geçerek kalan süreyi tamamlar. Yedek üyelerin çağrılmasına rağmen tek denetim kurulu üyesi kalması halinde, müteşebbis heyet aşamasındaki OSB’lerde müteşebbis heyet tarafından denetim kurulu boş ve yedek üyelikleri için seçim yapılır. Genel kurul aşamasındaki OSB’lerde mevcut üye, ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere hazırun cetvelinde yer alan bir kişiyi seçerek göreve çağırır. Yedek üyelerin çağrılmasına rağmen denetim kurulu üyesi kalmaması halinde, genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak genel kurulda denetim kurulu boş ve yedek üyelikleri için seçim yapılır.”

 1. Yönetmelik’in 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. ‘’ Denetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: d) Gerekli hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,’’
 1. Yönetmelik’in 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘’(1) Müteşebbis heyet ile yönetim ve denetim kurullarının üyelerine, müteşebbis heyet tarafından aylık ya da toplantı başına tespit edilen tutarda huzur hakkı ödenebilir.’’ İfadesinden “aylık ya da” ibaresi ile dördüncü fıkrasında yer alan ‘’OSB organlarında görev alan ancak temsil ettiği kuruma seçimle gelen kişiler hariç olmak üzere, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi kapsamına giren kamu görevlilerinden, görev aldıkları kurum ve kuruluşlarını temsilen; başkaca yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri, komisyon, heyet ve komite ile ve benzeri organlarında görev alıp almadıklarına ve bu görevler nedeniyle kendisine herhangi bir ödeme yapılmadığına dair yazılı beyan alınması şartıyla huzur hakkı veya aylık ödemesi yapılabilir. “ ifadesinden ‘’ancak temsil ettiği kuruma seçimle gelen kişiler hariç olmak üzere,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 1. Yönetmelik’in 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 36 – (1) İmar planında, OSB’nin özelliği ve ihtiyaçları göz önüne alınarak bu Yönetmelikle belirlenen koşullara uygun olarak sanayi parselleri, ortak kullanım alanları, hizmet ve destek alanları, sağlık koruma bandı ve benzerleri ile birlikte arazi kullanım kararları yer alır.

  1. Sanayi parsellerinde yapılaşma koşulları, Y ençok = serbest, üretim teknolojisinin gerektirdiği yükseklik,

Emsal: Kat Alanı Katsayısı = 0.70 olarak belirlenen bölgelerde toplam bölge büyüklüğünün en az %8’i kadar,

Emsal: Kat Alanı Katsayısı = 1.00 olarak belirlenen bölgelerde toplam bölge büyüklüğünün en az % 10’u kadar,

OSB mülkiyet ve tasarrufunda kalan ve ortak kullanım alanlarından sayılan zorunlu idari, sosyal, ticari ve teknik altyapı alanları ile arıtma tesisi alanı ve aktif yeşil alanlar için alan

ayrılır. Ancak onaylı bir plan kapsamında yapılaşmasını tamamlamış olan ve ortak kullanım alanları yukarıdaki oranların altında kalan OSB’lerde, mevcut durum müktesep kabul edilir. Bu OSB’lere, ilave alan amacıyla yer seçimi olması halinde, ilave edilen alanın en az %10’u ortak kullanım alanı olarak ayrılır. Yukarıdaki oranlar dahilinde sanayi parsellerinin yapılaşma koşullarında artış önerilmesi durumunda ortak kullanım alanları da gerekli oranlarda ayrılır.

  1. Ortak kullanım alanlarında KAKS=1.00 olup minimum yapı yaklaşma mesafesi 5 metredir. Onaylı imar planlarında, OSB mülkiyetinde bulunan ortak kullanım alanlarının, yapılaşma koşullarının gerektirdiği oranların üzerinde olması ve OSB tarafından ihtiyaç olmadığının belirtilmesi ve gerekli durumlarda ilgili kurumlar nezdinde belgelenmesi halinde; park ve otopark alanları hariç zorunlu oranların üstünde kalan donatı alanları OSB’nin ihtiyacı doğrultusunda değerlendirilebilir.
  2. OSB’nin imar planlarında, bölge büyüklüğünün %10’unu geçmemek üzere, katılımcı veya kiracılara yönelik küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık hizmetleri için hizmet ve destek alanları ayrılabilir. Ancak, bu alanlar, ortak kullanım alanı olarak değerlendirilmez, imar tadilatına konu edilmesi halinde karşılığı aranmaz, 3000 m2’ den küçük parsel oluşturulamaz. Hizmet ve destek alanı olarak ayrılmış küçük imalat ve tamirat alanları hariç bu alanlarda KAKS=1.00 olup minimum yapı yaklaşma mesafesi 10 m, olarak bırakılır. Küçük imalat ve tamirat alanlarında, minimum 10 m. açık çalışma alanı ayrılması,  h = 12.00 metreyi geçmemesi koşulu ile Bölge müdürlüğü tarafından onaylanacak genel yerleşim planına göre uygulama yapılır.
  3. Kanunun Geçici 5 inci maddesine göre kurulmuş olan OSB’lerde, sanayi sitesi atölye yükseklikleri 12 metreyi geçemez. Bu yüksekliğin üstünde kalan ruhsatlı yapılarda müktesep haklar saklıdır.
  4. Emsal (KAKS), yapının katlar alanı toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayıdır. Yapı emsali belirlenirken; zemin altı ilk bodrum haricindeki bodrum katların % 25’i, çekme ve çatı katı ile kapalı çıkmalar  dahil  kullanılabilen  bütün  katların  toplamı hesaplanır. Bu hesaba; zemin altı ilk bodrum kat, tek asma kat, tesisat bölümleri, ışıklıklar, yangın merdivenleri, kömürlük, sığınak, asansör boşlukları, yangın güvenlik holü ve bodrum veya çatıda yapılan otoparklar katılmaz. Ancak emsal harici bodrum katlar ve asma katın toplamı; parselin toplam emsale esas alanının % 30’unu aşamaz.
  5. Bu Yönetmeliğin Ek-2 sayılı ekinde yer alan tabloda verilen geri çekme mesafelerinde Bakanlık onayı alınmaksızın değişiklik yapılamaz. Ancak, teknik gerekçelerle belgelenen üretim planı gereği verimli yatırımın gerçekleşmesi için zorunluluk oluşması halinde dahi çevre yeşili ve parsel içi ring yolu toplamının oluşturduğu minimum mesafe aşılamaz.
  6. Ön geri çekme mesafesini uzun kenardan kullanan parsellerde “I” katsayısı 4’ten az olmamak koşuluyla bir alt parsel tipinin çekme mesafeleri uygulanabilir. Buna rağmen minimum 30 m. bina derinliğinin sağlanmaması durumunda 3000 –5000 m² parsel tipinin çekme mesafeleri uygulanabilir. Uygulama yapılacak parseller;

I=G-O/D-X

formülü ile hesaplanacaktır.

I = Katsayı 4’ten az olduğu takdirde bir alt parsel tipi çekme mesafeleri uygulanamaz. G = Parsel Genişliği (Uzun Kenar)

O = Yan Çekme Mesafeleri Toplamı D = Parsel Derinliği (Kısa Kenar)

X = Ön Bahçe ve Arka Bahçe Çekme Mesafesi Toplamını gösterir.”

 1. Yönetmelik’in 41’inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) İki veya daha fazla sanayi parselinde mevcut veya yapılacak yatırımların yerleşiminin daha düzenli hale getirilmesi amacıyla parsel sınırları; sınır değişikliğinden etkilenecek katılımcıların tamamının talebi ve muvafakati ile gerekçesi münhasıran Yönetim Kurulu Kararında belirtilerek ifraz ya da tevhit yoluyla yeniden düzenlenebilir.”

 1. Yönetmelik’in 42’nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yukarıda adı geçen projeler ile ayrıca” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 1. Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Tesisin çalışması ve işletilmesi için gerekli olan, LPG tankı, yangın suyu deposu, arıtma tesisi, güneş ve rüzgâr enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri ve benzeri destek üniteleri parsel içi ring yolu veya çevre yeşili üzerinde yer alamaz. Güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri, öncelikle çatı ve cephede kurulur. Statik ve mimari açıdan çatı ve cephe uygulamasının yapılamaması ya da ilave kapasiteye ihtiyaç olması halinde yerde kurulacak tesisin taban alanı, parsel alanının %25’ini geçemez. Bunun dışında parsel içindeki konumunun uygunluğuna, ilgili mevzuata göre OSB karar verir.”

 1. Yönetmelik’in 53’üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) OSB’ler, pay defteri hariç olmak üzere, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda anonim şirket için öngörülen defterleri tutarlar. Müteşebbis heyet aşamasında olan OSB’lerde, müteşebbis heyet toplantılarında görüşülen hususlar ve alınan kararlar müteşebbis heyet toplantı ve müzakere defterine kaydedilir. Müteşebbis heyetin görevinin sona erdiği genel kurula geçen OSB’lerde ise, genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutulur ve bu deftere genel kurul toplantılarında görüşülen hususlar ve alınan kararlar kaydedilir. OSB’nin muhasebesi ile ilgili olarak defterlere yapılacak kayıtlarda, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslara uyulur.”

19. Aynı Yönetmelik’in 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (9) numaralı alt bendi ve ikinci fıkrasının (c) bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“9) Sanayi parselleri ile hizmet destek alanlarında katılımcının kendi ihtiyacı için kurulanlar hariç olmak üzere, güneş ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik enerjisi üreten tesisler”

“c) OSB’ye ait teknik altyapı alanında olması ve müteşebbis heyet/genel kurul kararı alınması şartı ile geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri”

“(3) Birinci ve ikinci fıkra haricinde, OSB’de kurulmasında sakınca görülen tesisler hakkında OSB’nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörler, mevcut sektör yapısı, kurulacak tesisin altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkisi, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisi, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisi gibi hususlar dikkate alınarak konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verilir. İlgilinin Bakanlığa başvurması üzerine, OSB tarafından OSB’de kurulamayacağına karar verilen tesise ilişkin nihai karar, Bakanlık Makamından alınacak onay ile verilir.”

 1. Yönetmelik’in 56’ncı maddesi 1’inci fıkrasında yer alan ‘’(1) Kredi kullanan OSB’lerde, arsa tahsislerinde, OSB ile katılımcı arasında Bakanlık tarafından hazırlanan tip “Arsa Tahsis Sözleşmesi” düzenlenir. Arsa tahsisinin kesinleştiği tarihi takip eden ayın ilk haftası içerisinde Bakanlığa bilgi verilir.’’ ifadesinden “Bakanlık tarafından hazırlanan tip” ibaresi ile dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
 1. Yönetmelik’in 60’ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yapı kullanma izni” ibaresi iş yeri açma ve çalışma ruhsatışeklinde değiştirilmiştir.
 1. Yönetmelik’in 62’nci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinden önce gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Her hâlükârda katılımcıya geri ödenecek tutar, güncel parsel tahsis bedelinin üzerinde olamaz.”

 1. Yönetmelik’in 63’üncü maddesinin beşinci fıkrası; ‘’Sanayi parsellerindeki tesislerde bir katılımcı ya da katılımcının kiracısı üretim yapabilir. 6102 sayılı Kanunda tanımlanan hâkim ve bağlı şirketler, Kanunun geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddesi kapsamında kurulan OSB’lerdeki 1/7/2017 tarihinden önce yapı kullanma izni almış olan tesisler ve geçici 5 inci maddesi kapsamında kurulan OSB’lerde, tesisin bağımsız bölüm oluşturmadan bir bütün halinde kiraya verileceğine dair beyan aranmaz. Bu kapsamda oluşturulacak bağımsız bölüm büyüklüğü ve sayısı, müteşebbis heyetin/genel kurulun bölgenin teknik altyapı durumunu da göz önünde bulundurarak alacağı kararlar ile belirlenir.’’ şeklinde olup, “bağımsız bölüm oluşturmadan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü cümlesinde yer alan “oluşturulacak bağımsız” ibaresi “bağımsız bölüm oluşturulmaması kaydıyla, kiralanacak” şeklinde değiştirilmiştir.

24. Yönetmelik’in 70’inci maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Güvenlik hizmeti ve hizmet alımı”

“(1) OSB’ler, katılımcıya tahsis veya satışı yapılan parseller hariç, OSB alanında bulunan taşınır veya taşınmaz mallar ile canlıların korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre görev yapan özel güvenlik birimi oluşturabilir.”

 1. Yönetmelik’in 81’inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bakanlık kredisinin, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde dış finansman ile sağlandığı OSB yapım işi ihaleleri, kredi veren kuruluşun ihale usul ve esasları dikkate alınarak Bakanlık tarafından oluşturulan Komisyonca yapılabilir.”

 1. Yönetmelik’in 85’inci maddesi 1’inci fıkrasında yer alan ‘’Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; iadeli taahhütlü mektupla veya imza karşılığı yapılır.’’ ifadesinde yer alan “iadeli taahhütlü mektupla” ibaresi kayıtlı elektronik posta sistemi, iadeli taahhütlü mektupşeklinde değiştirilmiştir.
 1. Yönetmelik’in 97’nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) OSB Üst Kuruluşunda, pay defteri hariç olmak üzere, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda anonim şirket için öngörülen defterler tutulur. Bakanlık, tutulacak defterlerle kullanılacak belgelere ve bunların düzenlenme esas ve şekillerine ilişkin zorunluluklar getirebilir.”

 1. Aynı Yönetmelik’in geçici 7’nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

Tür değişikliği

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 5 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen şekilde yapılan OSB tür değişiklikleri geçerliliğini korur.” “Yardım ve bağışlar

GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce OSB’ler tarafından yapılmış olan yardım ve bağışlar 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (cc) bendine göre yapılmış sayılır.”

 1. Yönetmelik’te   değişiklik   yapılmasına   dair   yönetmelik,   yayımı   tarihinde

(16.04.2020) yürürlüğe girmiştir.