A. KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI ALANINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

7226 Sayılı Kanun’un 41. maddesiyle, 4447 sayılı Kanun’a Geçici 23’üncü madde eklenmiştir: 

GEÇİCİ MADDE 23 – 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, ek 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanır. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam eder. 

Bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir. Bu madde kapsamında yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılır. 

Bu madde kapsamında yapılan başvuru tarihini 31/12/2020 tarihine kadar uzatmaya ve birinci fıkrada belirlenen günleri farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.” 

➢ Geçici Madde ile birlikte; ‘’İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, işverence Kuruma yapılan başvurunun uygun bulunmasının yanında, kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün içinde kesintisiz çalışmış olması ve son üç yıl içinde adına en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması gerekmekte’’ iken bu süre 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olmak şartıyla ‘’İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması’’ şeklinde revize edilerek, kısa çalışma uygulamasından daha fazla işçinin faydalanabilmesi öngörülmüştür. Bu sürelerin Cumhurbaşkanı tarafından değiştirilebilecek olması da, konu ile ilgili hızlı karar alınabilme imkanı sağlamıştır. 

➢ Geçici Madde ile birlikte; işverenlerin İş Kanunu’nda yer alan haklı nedenler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerektiği hüküm altına alınmıştır. 

➢ 7226 sayılı Kanun’un 52’nci maddesi ç bendinde; 

‘’ç) 41inci maddesi 29/2/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,’’ yürürlüğe gireceği hüküm altına alındığından, kısa çalışma uygulamasına 

B. TELAFİ ÇALIŞMA ALANINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

4857 Sayılı İş Kanunu’nun (‘’İş Kanunu’’), 64’üncü maddesinde telafi çalışması; ‘’Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.’’ şeklinde düzenlenmiş olup, birinci fıkrada yer alan “iki” aylık süre ‘’dört’’ ay olarak revize edilmiş ve bu sürenin iki katına kadar artırılması için Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır. 

C. YARGILAMA SÜRELERİ HAKKINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

7226 Sayılı Kanun’un Geçici Madde 1 hükmü ile yargı alanındaki sürelerin durdurulmasına ilişkin bir düzenleme getirilmiştir. 

İşbu Kanun uyarınca; 

 • Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler 13.03.2020 tarihinden 30.04.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar durdurulmuştur. 
 • 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler 13.03.2020 tarihinden 30.04.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar durdurulmuştur. 
 • Arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13.03.2020 tarihinden 30.04.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar durdurulmuştur. ,
 • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22.03.2020 tarihinden (bu tarih dahil) 30.04.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar durdurulmuştur. Kanun ile durdurulan bu süreler, 01.05.2020 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır.

Durma süresinin başladığı tarih (13 Mart 2020 veya 22 Mart 2020) itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler ise durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden (01.05.2020) başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır.

Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilecektir. Bu kararlar Resmî Gazete’de yayınlanacaktır.

7226 Sayılı Kanun uyarınca durma kararının kapsamı dışında kalan süreler şu şekilde belirlenmiştir;

 • Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri, 
 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler, 
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler. 

2004 sayılı İcra İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer mevzuatlar çerçevesinde; 

 • İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilecektir. Bu durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılacak ve ilan için ücret alınmayacaktır. 
 • Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilecek ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilecektir. 
 • Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince devam edecektir. 
 • İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer tedbirler alınacaktır. 

Durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları; 

 • Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili Başkanlar Kurulu, 
 • İlk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından Hâkimler ve Savcılar Kurulu, 
 • Adalet hizmetleri bakımından Adalet Bakanlığı, 

belirleyecektir. 

Adalet hizmetinin kapsamına, icra ve iflas daireleri, ceza infaz kurumları ve noterlik dairelerinde yürütülen hizmetler de girmektedir. 

D. İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

7226 Sayılı Kanun’un Geçici Madde 2 hükmü ile; 01/03/2020 tarihinden 30/06/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi halinin kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağı hüküm altına alınmıştır.