Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan “NACE Kodlarına Göre Endüstriyel Su Kullanım Verimliliği Projesi” kapsamında “Endüstriyel Su Verimliliği Rehberi” yayınlanmıştır.

Türkiye, Akdeniz havzasında iklim değişikliğinin etkilerini yoğun bir şekilde hisseden bölgelerden biridir. Su varlığının gelecekte iklim değişikliğine bağlı olarak yüzde 25’e varan oranlarda azalabileceği öngörülmektedir. Kişi başına düşen kullanılabilir yıllık su miktarının 2022’de 1.313 m³ olup ancak beşeri baskılar ve iklim değişikliği etkileriyle 2030’dan sonra 1.000 metreküpün altına düşmesi beklenmektedir.

Su kıtlığına karşı alınacak önlemlerin eksikliğinin, Türkiye’nin yakın gelecekte su kıtlığı yaşayan bir ülke olması ve bunun sosyal ve ekonomik olumsuzlukları beraberinde getirmesi muhtemeldir.

Su verimliliği kavramı, suyun akılcı, paylaşımcı, hakkaniyetli, verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını içerir. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için bir yol haritası oluşturulması gerekmektedir.

Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma hedefleri, su ve diğer kaynakların verimli, adil ve sürdürülebilir kullanımını vurgulamaktadır.

Türkiye’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı, su ve kaynak verimliliğini vurgulayan eylemleri içermektedir, özellikle sanayi, üretim ve tüketim alanlarında çevresel etkileri azaltmayı hedeflemektedir.

Tüm sektörlerde olduğu gibi sanayi sektöründe de sürdürülebilirliğin sağlanması kaynak verimliliğine bağlıdır. Su, üretim süreçlerinin çoğunda yer alan ve alternatifi olmayan önemli bir kaynaktır. Bu sebeple, kaynaktan son kullanıcıya kadar her aşamada suyun verimli kullanılması çevresel sağlığının korunması ve ekonomik verimliliğin sağlanması için son derece önemlidir. Su Verimliliği Seferberliği kapsamında tüm paydaşlarda farkındalığın artırılması ve belirlenen tedbirlerin bütün sektörlerde yaygınlaştırılması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Avrupa Birliği’nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (EED), sanayi faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel deşarjların kontrolü ve azaltılması için alınması gereken tedbirleri içermektedir. Mevcut En İyi Teknikler (MET) bu direktif kapsamında temiz üretim süreçlerinin uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla sunulmuştur.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından, su verimliliği strateji belgesi ve eylem planı kapsamında endüstriyel su verimliliği eylem planları hazırlanmıştır. Bu planlar, sektörel su kullanım aralıklarının belirlenmesi, teknik eğitim programları düzenlenmesi ve rehber dokümanların hazırlanmasını içermektedir.

“NACE Kodlarına Göre Endüstriyel Su Kullanım Verimliliği Projesi” kapsamında, ülkemize özgü sektörel en iyi teknikler belirlenerek su kullanım verimliliği için önerilen tedbirleri içeren sektörel rehber dokümanlar ve eylem planları hazırlanmıştır.

Gıda, tekstil, kimya ve ana metal sektörleri ülkedeki su tüketiminde en yüksek paya sahip olan sektörlerdir. Su tüketimi yüksek olan bu sektörlerde saha ziyaretleri gerçekleştirilerek su temini, su kullanımı, atıksu oluşumu ve geri kazanım konularında veriler toplanmış, mevcut en iyi teknikler ve sektörel referans dokümanlar doğrultusunda bilgilendirmeler yapılmıştır.

Türkiye’nin endüstriyel su kullanımında verimliliği artırmaya yönelik çalışmaları, sektörel rehber dokümanlar ve eylem planları ile desteklenerek, su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine katkı sağlamaktadır. Su verimliliği, ülkemizin su kaynaklarıyla ilgili mevcut zorlukları aşması ve su kıtlığı riskini en aza indirmesi için kritik bir strateji olarak önemini sürdürmektedir.