BİLGİ NOTU

Konu: Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de Değişiklikler

Tarih: 20/02/2021


 

  • GİRİŞ

 

20/02/2021 tarihli 31401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile şirket kuruluş sözleşmelerinde verilmesi gereken imza beyannamelerinin elektronik ortamda verilebilmesine imkan sağlanmış olup, hükümlerde değişiklik yapılmıştır. Şöyle ki;

 

  • DEĞİŞİKLİKLERE DAİR

 

İmza Beyannamesi Verilecek Haller

 

  • Tebliğ’in 12. maddesinde yapılan değişiklik ile gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzaları, bunların ticaret siciline tescili sırasında kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek MERSİS’e kaydedileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda, imzaların MERSİS üzerinden temin edileceği, ilgili kişilerin ayrıca imza beyannameleri için ticaret sicil müdürlüğüne gitmesine gerek kalmayacaktır. Gerekli imzalar MERSİS üzerinden sağlanacaktır. MERSİS üzerinden gerçekleştirilecek imza verilerinin temini Bakanlık ile ilgili kuruluş arasında yapılacak protokol ile sağlanacaktır.

 

  • İlgili veri tabanında gerekli imza kaydının yer almaması halinde ise, ilgili kişilerin imzaları, fiziki olarak notere onaylatılarak veya herhangi bir sicil müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda yazılı beyanda bulunularak, temin edilecektir.

 

  • Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kişilerin imza beyanlarının alınması, bulundukları ülkenin Türk konsolosluğu veya o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenecektir. Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğu tarafından veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyeti Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde onaylatılması ve noter onaylı olarak Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur.
  • Limited şirketlerin kuruluşunun tescilinde imza kaydının elektronik ortam üzerinden temin edilememesi halinde, fiziki imza beyannamesi yalnızca müdürlükte düzenlenebilecektir. 

 

İmza Beyannamesi Verilmesine Gerek Olmayan Haller 

 

  • Tebliğ’in 13/A maddesinde yapılan değişikliklerle birlikte, gerçek kişi tacir, ticari temsilci ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların aynı ticari işletme veya şirketin sicil dosyasında daha önce temin edilen imza verisinin veya imza beyannamesinin bulunması halinde ayrıca imza beyannamesi vermesine gerek kalmayacaktır.

 

  • Bununla birlikte, bir kişinin bir ticaret şirketiyle birlikte şubesine yahut aynı ticaret şirketinin birden fazla şubesine imzaya yetkili olarak atanması durumunda; ticaret şirketi veya şubeleri aynı sicil çevresi içerisinde olmak kaydıyla ayrıca imza beyannamesi verilmesine gerek kalmayacaktır.

 

  • Değişiklik tebliğinde yer alan “Geçiş Hükmü” ile kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinin Bakanlıkça elektronik ortamda temini sağlanıncaya kadar müdürlüğe Tebliğ kapsamında fiziki imza beyannamesi verilecektir.

 

Tebliğ’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ, yayımı tarihinde (20/02/2021) yürürlüğe girmiştir.

 

İşbu Bilgi Notu, ele aldığı konuların genel bir bakışı olarak hazırlanmıştır. Burada sağlanan bilgiler yayınlandığı gün itibariyle doğrudur. Narter & Partners Hukuk Bürosu, bu yayının dayanarak alınan herhangi bir eylemden dolayı sorumlu tutulamaz.