Konu: Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarih: 23/10/2020

 


02/02/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (‘’Yönetmelik’’), 22.10.2020 tarihli ve 31282 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile revize edilmiştir. Şöyle ki;

  • Yönetmelik’in 16’nci maddesinde yer alan; 

 

“Bakanlık Temsilcisi

MADDE 16 – (1) Olağan ve olağanüstü genel kurulda, en az bir Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur.” 

 

Birinci fıkrada yer alan “Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

  • Yönetmelik’in 36’ıncı maddesinin 6. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“İmar planı yapımı

MADDE 36 – 

(6) Emsal (KAKS), Yapının inşa edilen tüm kat alanlarının toplamının imar parseli alanına oranını ifade eder.

  1. a) Sanayi parsellerinde yapı emsali belirlenirken; çekme ve çatı katı ile kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların toplamı hesaplanır.
  2. b) Bu hesaba;

1)  Bodrum katlar,

2) Asma kat,

3) Taban alanına dahil edilmeyen kullanımlar,

4) 19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince yapılması zorunlu yangın merdiveni ile yangın güvenlik holünün 6 m²’si,

5) Mekanik ve elektrik tesisat bölümleri, ışıklıklar, asansör boşlukları ilgili mevzuat, standart ya da 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre hesap edilen asgari alanları,

6) Bodrum katlarda yapılan sığınak, bacalar, şaftlar, kömürlük, yakıt ve su depoları, jeneratör ve enerji odasının ilgili mevzuat, standart ya da Planlı Alanlar Yönetmeliğine göre hesap edilen asgari alanları,

7) Bahçede yapılan açık otoparklar ile bodrum veya çatıda yapılan zorunlu otoparklar,

8) Mescitlerin 300 m²’si,

9) Galeri ve atrium boşlukları,

10) 6 m²’yi geçmeyen bekçi kulübeleri

dahil edilmez.

  1. c) Emsal harici bırakılan bodrum katlardan, zemin altı ilk bodrum kat haricindeki diğer bodrum katlarının ve asma katın toplamı parselin toplam emsale esas alanının % 30’unu aşamaz. Ancak; altıncı fıkranın (b) bendinin (4), (5), (6), (7), (8) ve (9) nolu alt bentlerinde yer alan kullanımların yer aldığı kısımları bu hesaba dahil edilmez.

ç) Sanayi parselleri haricinde kalan kullanımlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

 

Bu değişiklik ile, işbu bentte bahsedilen yapılaşma koşullarının hesaplanmasında, 6. fıkradaki oranlar çerçevesinde değişiklik imkanı tanınmıştır.

  • Yönetmelik’in 43’üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Yapı ve yapı ile ilgili esaslar

MADDE 43 

  1. b) Çevre yeşili;

1) Çevre yeşilleri üzerinde, yeşili dik kesen parsel giriş yolları hariç hiçbir şey inşa edilemez. Bu alanlar otopark ve yükleme boşaltma alanı ve benzeri olarak kullanılamaz. Çevre yeşillerinde peyzaj düzenlemesi yapılması zorunludur. Bu alanlar üzerinde, bekçi kulübesi ile transformatör binası, jeneratör odası, trafo, bu alanların zemin seviyesinin altında ve üstü yeşillendirilmek koşulu ile arıtma tesisi, katı atık deposu ve su deposu ile doğalgaz basınç düşürme ve/veya ölçüm istasyonu inşa edilebilir.

  • Yönetmelik’in 46’ıncı maddesine aşağıdaki ibareler eklenmiştir.

 

“Belirtilmemiş hususlar

MADDE 46 – (1) İmar planı ve parselasyon planı yapımı, revizyonu ve değişiklikleri ile ilgili yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda, 3194 sayılı Kanunun mekânsal standartları ve değer artış payına ilişkin hükümleri hariç tüm hükümleri ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen esaslar uygulanır.”

 

Bu ibarenin eklenmesiyle birlikte değer artış payına ilişkin hükümler de 3194 sayılı Kanunun uygulanmasında istisna haline getirilmiştir.

  • Yönetmelik’te değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, yayımı tarihinde (22.10.2020) yürürlüğe girmiştir.