Konu: Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçunun Cezasına İlişkin Düzenlemede Değişiklik

1. GİRİŞ

18 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Kanun”) 17. maddesi ile birlikte 5941 sayılı Çek Kanunu’nun (“Çek Kanunu”) karşılıksız çek keşide etme suçunun cezasını ve cezanın infazını düzenleme altına alan Geçici 5. maddesinde değişiklikler yapıldı.

2. YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Yapılan değişiklik kapsamında çek keşide etme suçunu 30.04.2021 tarihine kadar işlemiş ve bu sebeple mahkûm olmuş kişilerin cezalarının infazının duracağı düzenlenmiş olup, hükümlü kişi, 28.07.2021 tarihinden 30.06.2022 tarihine kadar çek bedelinin ödenmeyen kısmının %10’unu alacaklıya ödemek zorunda olduğu düzenlenmiştir. Bu tutarın belirtilen tarihe kadar alacaklıya ödenmemesi halinde, alacaklının şikâyeti üzerine mahkeme tarafından hükmün infazına karar verilecektir.

Kalan %90’lık kısmın 30.06.2022 tarihinden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda ise mahkemece, ceza mahkûmiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verileceği belirtilmiştir.

Taksitlerden birinin süresi içinde ödenmediği ilk halde, bu taksit sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecek olup, bir taksitin daha ödenmemesi halinde ise, mahkeme alacaklının şikâyeti üzerine hükmün infazının devamına karar vereceği belirtilmiştir.