ESG, yani Çevresel, Sosyal ve Yönetişim, şirketlerin sürdürülebilirlik performansını ölçmek ve raporlamak için kullanılan kritik bir kavramdır. Bu terim, bir işletmenin finansal sonuçlarının ötesine geçerek, çevresel etkileri, toplumsal sorumluluğu ve iyi yönetişimi içerir.

Çevresel (Environmental – E):

Çevresel unsurlar, bir şirketin çevreye olan etkilerini ve çevre dostu uygulamalarını içerir. ESG’nin “Çevre” bileşeni, şu önemli konuları içermektedir;

 • İklim Değişikliği: Şirketlerin sera gazı emisyonlarını azaltma çabaları, enerji verimliliği ve karbon ayak izi azaltma stratejileri.
 • Doğal Kaynak Yönetimi: Su kullanımı, ormansızlaşma ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi.
 • Atık Yönetimi: Atıkların azaltılması, geri dönüşüm ve tehlikeli kimyasalların kullanımının azaltılması gibi atık yönetimi uygulamaları.
 • Yenilenebilir Enerji Kullanımı: Temiz enerji kaynaklarına yönelik yatırımlar ve fosil yakıtlardan vazgeçme çabaları.

Sosyal (Social – S):

Sosyal unsurlar, bir şirketin toplumla olan ilişkilerini ve işçi haklarını içerir. ESG’nin “Sosyal” bileşeni, şu temel konuları içermektedir;

 • İşçi Hakları: Adil ücretler, çalışma saatleri, işçi sağlığı ve güvenliği gibi çalışanların haklarını koruma.
 • Toplumsal Katkı: Toplum projelerine yatırım yapma, yerel ekonomiye katkıda bulunma ve toplumsal sorumluluk projelerine destek verme.
 • Çeşitlilik ve Katılım: Şirket içinde cinsiyet, etnik köken, yaş ve yeteneklere dayalı çeşitliliği teşvik etme ve farklı bakış açılarına saygı gösterme.
 • Ürün ve Hizmet Kalitesi: Müşterilere güvenli, kaliteli ve etik ürünler sunma, tüketici haklarına saygı.

Yönetişim (Governance – G):

Yönetişim unsurları, bir şirketin yönetim yapısını ve şeffaflığını değerlendirir. ESG’nin “Yönetişim” bileşeni, şu temel konuları içermektedir;

 • Liderlik ve Yönetim Kurulu Bağımsızlığı: Liderlik pozisyonlarının ayrılması, yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığı ve hesap verilebilirlik.
 • Şirket Etik Kuralları: Etik kuralların oluşturulması, iş ahlakı ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans politikaları.
 • Hisse Sahipleri Hakları: Hisse sahiplerinin oy hakları, bilgilendirilme hakkı ve şirket kararlarını etkileme hakkı.
 • Şeffaflık ve Raporlama: Şirketlerin finansal raporları, sürdürülebilirlik raporları ve paydaşlarla iletişimde şeffaf ve açık bir yaklaşım benimsemesi.

ESG, iş dünyasında giderek daha fazla öneme sahip olan bir kavramdır. Çevresel, Sosyal ve Yönetişim unsurlarını içerdiği için, ESG, şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerini oluştururken ve uygularken kapsamlı bir yaklaşım sunar. ESG kriterleri, işletmelerin toplumsal ve çevresel sorumluluğunu yerine getirme ve aynı zamanda finansal başarılarını sürdürme amacını taşırlar.