6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 16. maddesi çerçevesinde “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişisel, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (“VERBİS”) kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.” Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun işbu yükümlülüğe istisna olarak almış olduğu 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı karar (“2018/32 sayılı Kurul Kararı”) çerçevesinde;

  1. Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak, yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,
  1. 18.01.1972  tarihli  ve  1512  sayılı  Noterlik  Kanunu  uyarınca  faaliyet  gösteren

noterler,

  1. 04.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre kurulmuş derneklerden, 29.02.2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’na göre kurulmuş vakıflardan ve 18.10.2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,
  1. 22.04.1983 tarihli ve2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na göre kurulmuş siyasi

partiler,

  1. 19.03.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren

avukatlar,

  1. 01.06.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ile Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler

sicile kayıt yükümlülüğünden muaf tutulacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 22.04.2020 tarihli 2020/315 sayılı kararında (“2020/315 sayılı Kurul Kararı”) sendika, dernek ve vakıfların VERBİS’e kayıttan istisna tutulmasına ilişkin 2018/32 sayılı kararında değişiklik yapmıştır. Kurul Kararı, 09.05.2020 tarihli 31122 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

2020/315 sayılı Kurul Kararı’nda 2018/32 sayılı Kurul Kararı’nın 3. maddesinde yer alan “04.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre kurulmuş derneklerden, 29.02.2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’na göre kurulmuş vakıflardan ve 18.10.2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler”  ibaresi  uygulamada  tereddüt  yarattığından  “yalnızca  ilgili  mevzuat ve amaçlarına  uygun,  faaliyet  alanlarıyla  sınırlı  olmak  üzere  kişisel  veri  işleyen  Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” olarak değiştirilmiştir.