Konu: Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği

Tarih: 18/01/2021

15 Ocak 2021 tarihli ve 31365 sayılı Resmi Gazete’de Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği (‘’Tebliğ’’)yayımlanmış olup, Bilgi Notumuz’da Tebliğ’e ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır.


 • GİRİŞ

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun (‘’Kanun’’) 42. ve 49.maddeleri arasında düzenlenen değerli konut vergisine ilişkin Tebliğ kapsamında; verginin konusu, vergi değeri ve mesken nitelikli taşınmaz kavramı, mükellef, mükellefiyetin başlaması ve bitmesi, muaflıklar, matrah ve nispet, verginin beyanı, ödeme süresi ve ödeme yerine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 

 • TEBLİĞ’İN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 1. DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN KONUSU

Kanun uyarınca, vergi değeri 5.000.000.-TL’nin üzeri olan ve  Türkiye’de bulunan mesken niteliğine haiz taşınmazlar Kanun uyarınca, değerli konut vergisi düzenlemesi kapsamına girmektedir. Mesken nitelikli taşınmaz kavramından anlaşılması gereken ise, mesken niteliğine haiz binalar ve birden fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda her bir bağımsız bölümdür. Taşınmazın mesken niteliği taşıyıp taşımadığının değerlendirilmesinde ise taşınmazın resmi kayıtlardaki niteliğinin dışına taşınmazın fiilen kullanım durumuna da bakılır.

 

 1. DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN MÜKELLEFİ

  Bu husus Tebliğ’in 2. maddesinde düzenlenmiş olup, aşağıdaki gibidir.

 

 • Mesken nitelikli taşınmaza ilişkin değerli konut vergisinin mükellefi taşınmazın malikidir. Mesken nitelikli taşınmaz üzerinde intifa hakkı varsa ise mükellef intifa hakkının sahibidir.
 • Mesken nitelikli taşınmazın maliki veya intifa hakkı sahibi yoksa malik gibi tasarruf edenler değerli konut vergisinin mükellefi olmaktadırlar.
 • Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında değerli konut vergisinin mükellefidirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler değerli konut vergisinden müteselsilen sorumludurlar.

 

Değerli konut vergisinin mükellefiyeti, mesken niteliğine haiz taşınmazın vergi değerinin 5.000.000.-TL’yi aştığı tarihi takip eden yıldan itibarendir.

 

 1. DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDEN MUAFİYET

    Bu husus Tebliğ’in 4. maddesinde düzenlenmiş olup, aşağıdaki gibidir.

 

 • Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının maliki olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,
 • Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların bu taşınmazı ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı ,(intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil)
 • Karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar,
 • Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar ilk satışa, devir ve temlike konu edilmediği sürece,

 

Değerli konut vergisinden muaf olan mesken nitelikli taşınmazlardır.

 

 1. DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN MATRAHI

Tebliğ’in 5. maddesi uyarınca, değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

 • 000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 5.000.000 TL’yi aşan kısmı için binde 3,
 • 000.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.500.000 TL’si için 7.500 TL, fazlası için binde 6,
 • 000.000 TL’den fazla olanlar 10.000.000 TL’si için 22.500 TL, fazlası için binde 10,

oranında değerli konut vergisi uyarınca vergilendirilir.

 1. DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN BEYANI, ÖDEME SÜRESİ VE ÖDEME YERİ

Tebliğ’in 6. maddesi uyarınca,

 • Değerli konut vergisi, mükelleflerin verecekleri Tebliğ’in ekinde yer Değerli Konut Vergisi Beyannameleri üzerine tarh olunmaktadır. Buna ek olarak, mükelleflerin beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi eklemek suretiyle, ilgili yılın Şubat ayının 20. günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.
 • Tebliğ uyarınca, mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi aynı zamanda 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler ile sözleşme imzalamak suretiyle e-beyanname şeklinde de verebileceklerdir. Beyannamenin elektronik ortamda verilmesi durumunda, beyannameye eklenecek bina vergi değerini gösteren belge, beyannamenin verildiği tarihi takip eden 15 gün içinde elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine tevdi edilmesi gerekmektedir.
 • Tebliğ’de, taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesi, tek vergi dairesi bulunan il ve ilçelerde mevcut vergi dairesini; bağımsız vergi dairesi olmayan ilçelerde, bağlı vergi dairesini (malmüdürlüklerini); birden fazla vergi dairesi bulunan illerde/ilçelerde, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer yetkili vergi dairesini ifade ettiği açıklanmıştır.
 • SONUÇ

Tebliğ ile, Kanun’da düzenlenen değerli konut vergisine ilişkin birçok konu açıklanmış olup, uygulama açısından meydana gelebilecek sorunların önüne geçilmiştir.

İşbu Bilgilendirme Notu, ele aldığı konuların genel bir bakışı olarak hazırlanmıştır. Burada sağlanan bilgiler yayınlandığı gün itibariyle doğrudur. Narter & Partners Hukuk Bürosu, bu yayının dayanarak alınan herhangi bir eylemden dolayı sorumlu tutulamaz.

Saygılarımızla