Konu: Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD)

Tarih: 22.06.2022

 

1. Giriş

Konsey ve Avrupa Parlamentosu 21.06.2022 tarihinde “Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) (“Direktif”)” üzerinde geçici bir anlaşmaya vardı.

Sürdürülebilir ekonomiye geçişi engelleyen ve yatırımcılar tarafından gerektiği kadar dikkate alınmasında engel olan finansal olmayan bilgilerin ifşasına ilişkin mevcut kurallardaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla anlaşma yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda iş dünyası açısından daha fazla şeffaflık olacağı, konuya ilişkin bilgilere ulaşmada kolaylık ve yeşil aklamanın bitmesine katkı sağlayacağı anlamına gelmektedir.

2. Yeni Kurallar Nelerdir? 

Direktif, 15 Nisan 2014 tarihinde Avrupa Parlementosu tarafından kabul edilen Avrupa Birliği’nin finansal olmayan verilerin raporlanmasına dair direktifini değiştirmektedir. Direktif ile daha ayrıntılı raporlama gereklilikleri getirilmiş olup, büyük şirketlerin çevresel haklar, sosyal haklar, insan hakları ve yönetişim faktörleri gibi sürdürülebilirlik konularında rapor vermesi sağlanmaktadır.

Direktif ile ayrıca şirket yönetim raporlarının özel bir bölümünde yayınlanmasını zorunlu kılarak, sürdürülebilirlik raporlaması için bir sertifikasyon gerekliliğinin yanı sıra bilgiye daha iyi erişilebilirlik sağlamaktadır.

Bu kapsamda Avrupa Finansal Raporlama Danışma Grubu (EFRAG), bir dizi Avrupa kurumunun teknik tavsiyesini izleyerek Avrupa standartlarını oluşturmaktan sorumlu olacaktır.

3. Direktif Kimleri Kapsayacaktır?

Finansal olmayan verilere ilişkin AB kuralları, tüm büyük şirketler ve düzenlenmiş pazarlarda işlem gören tüm şirketler için geçerlidir. Bu şirketler ayrıca, bilgileri yan kuruluşları düzeyinde değerlendirmekten sorumludur.

Kurallar, belirli özellikleri dikkate alınarak listelenen KOBİ’ler için de geçerlidir. KOBİ’ler 2028 yılına kadar Direktif’in uygulanmasından muaf tutulacaklardır.

Avrupa dışındaki şirketler için, sürdürülebilirlik raporu sunma zorunluluğu, AB’de 150 milyon Euro net ciro üreten ve AB’de en az bir yan kuruluşu veya şubesi olan tüm şirketler için geçerlidir.

Bu şirketler, bu direktifte tanımlandığı gibi, ESG etkileri hakkında bir rapor sunmalıdır.

4. Raporlamanın Niteliğini Kim Sağlayacaktır?

Raporlama, akredite bir bağımsız denetçi veya onaylayıcı tarafından onaylanmalıdır. Şirketlerin raporlama kurallarına uymasını sağlamak için bağımsız denetçi veya onaylayıcının, sürdürülebilirlik bilgilerinin AB tarafından kabul edilen sertifikasyon standartlarına uygun olmasını sağlaması gerekmektedir. Avrupalı olmayan şirketlerin raporlamasında da ya bir Avrupalı denetçi tarafından ya da üçüncü bir ülkede yerleşik bir denetçi tarafından onaylanması gerekmektedir.

5. Kurallar Hangi Tarihten İtibaren Geçerli Olacak?

Direktif’in uygulanması üç aşamada gerçekleştirilecektir:

  • Halihazırda finansal olmayan verilerin raporlamasına dair direktife tabi olan şirketler için 1 Ocak 2024;
  • Şu anda finansal olmayan verilerin raporlamasına dair direktife tabi olmayan şirketler için 1 Ocak 2025,
  • Listelenen KOBİ’ler, küçük ve karmaşık olmayan kredi kuruluşları ve sabit sigorta kuruluşları için 1 Ocak 2026.

6. Sonuç

 

Bu geçici anlaşma Konsey ve Avrupa Parlamentosu’nun onayına tabidir. Direktif, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girecektir.