Koronavirüs (COVID-19); tüm dünya çapında insan sağlığını önemli ölçüde tehdit eden ve ölümlere yol açan bir hastalık olarak gündemde yer almaktadır. İşbu Bilgilendirme Notumuzda, Koronavirüs’ün Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında nasıl değerlendirileceğini ve buna bağlı olarak bu verilerin hangi şartlar altında işlenebileceği hususu değerlendirilecektir.

  1. KORONAVİRÜS (COVID-19) İLE KİŞİSEL VERİLER ARASINDAKİ İLİŞKİ

Kişisel veriler, bireyleri tanınabilir veya belirlenebilir kılmaya yarayacak her türlü verilerdir. KVKK kapsamında temel prensip kişisel verilerin bir hukuka uygunluk sebebinin varlığı halinde işlenmesidir.

KVKK’nın 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Koronavirüs ile ilgili işlenecek olan sağlık verileri özel nitelikli kişisel veriler olacağından bu verileri işlerken dikkatli olunması gerekmektedir. İlgili kişilerden açık rıza alınmadan kişisel verilerinin kamu sağlığının korunması amacı ile işlenmesi hukuka uygunluk sebeplerinin varlığı nedeni ile mümkün olsa da işlenen verilerin işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması gerekmektedir.

  1. İŞVERENİN İLGİLİ KİŞİLERDEN YURTDIŞINA GİRİŞ ÇIKIŞ BİLGİLERİNİ TALEP ETMESİ

Koronavirüs salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiş olmakla beraber Koronavirüs salgınının bulaşıcılığının çok ileri seviyede olduğu belirtilmiştir. Çin, İran ve İtalya başta olmak üzere tüm dünya çapında insan sağlığını önemli ölçüde tehdit eden ve ölümlere yol açan bir hastalık olarak gündemde yer almaktadır.

İşveren tarafından işyerine giriş esnasında ziyaretçilerine, çalışanlarına, taşeron firma çalışanlarına ve ilgili kişilere yakın bir zamanda yurtdışında bulunup bulunmadığı

hususuna ilişkin soru sorulması gündeme gelebilecektir. İşverenin bu süreçteki meşru menfaati işyerinde bulunan çalışanlarını Koronavirüsten korumak olacaktır. Dolayısıyla bu süreç kapsamında verilerin işlenmesinde ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeyen ve veri sorumlusu Şirket’in ağır basan meşru menfaatleri olduğundan KVKK madde 5/2/(f) kapsamında bu verilerin işlenmesi zorunluluk arz etmektedir.

  1. KORONAVİRÜS SEMPTOMLARI GÖSTEREN ÇALIŞANIN BU DURUMU

İŞYERİ HEKİMİNE BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İşveren olarak Şirket’in, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 4 uyarınca çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olması, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 14 uyarınca bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlemekle yükümlü olması, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 15 uyarınca çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamakla yükümlü olması; İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği madde 5/1 uyarınca çalışanına ilk yardım ve acil tedavi yapılması için gerekli önlemleri almakla yükümlü olması, madde 7 uyarınca çalışanların kişisel sağlık dosyalarını tutmakla yükümlü olması ve madde 14 uyarınca işçilerin işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerine uygun olarak sağlık gözetimine tabi tutmakla yükümlü olması; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği gereği ilgili kurumlara vermek üzere genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak defter, belge ve bilgileri, tutmakla yükümlü olması ve Türk Borçlar Kanunu madde 419 uyarınca işçiye ait kişisel verileri, işçinin işe yatkınlığıyla ilgili veya hizmet sözleşmesinin ifası için zorunlu olduğu ölçüde işleyebilmesi tespit edilebilir.

KVKK’nın ilgili maddesinin lafzına göre sağlık verileri sadece kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilecektir. İşveren sıfatına haiz Şirket’in “kamu  sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar” kapsamında addedilmeyeceği ve bu nedenle de söz konusu verilerin doğrudan

İşveren tarafından değil ancak doğrudan işyeri hekimleri tarafından

işlenebilecektir.

Burada işverene yüklenen başka bir sorumluluk vardır. İşveren, çalışanlardan birinde Koronavirüs semptomlarından herhangi birinin saptanması halinde derhal işyerine hekimine başvurması gerektiğine ilişkin bir aydınlatma yapmalıdır. Bunu çalışanlara e-posta yolu ile ya da işyerinde duyuru şeklinde yapılması çalışanların meşru menfaati çerçevesinde değerlendirilecektir.

İşyeri hekiminin işyerinde Koronavirüs vakasının tespit edildiğini İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimine derhal bildirmesi gerekmektedir.

  1. İŞYERİ HEKİMİNİN İŞYERİNDE KORONAVİRÜS VAKASININ TESPİT EDİLDİĞİNİ DİĞER ÇALIŞANLARINA BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İşyeri hekimine başvuran çalışana Koronavirüs teşhisi konulursa, işyeri hekiminin bunu diğer çalışanlara bildirme yükümlülüğü vardır. Koronavirüs, bulaşıcı olduğundan bir çalışana teşhis konulursa diğer çalışanlara da bulaşmış olabileceği düşünülmelidir. Bu nedenle, herkesi tedbir alması açısından işyeri hekimi işyerinde bulunan diğer çalışanlara duyurmakla yükümlüdür. Ancak, işlenen verilerin işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması gerektiğinden çalışanın ad soyad bilgileri paylaşılmadan duyuru anonim olarak yapılmalıdır.

  1. DEĞERLENDİRMELERİMİZ

Koronavirüs salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiş olmakla beraber Koronavirüs salgınının bulaşıcılığının çok ileri seviyede olduğu belirtilmiştir. Çin, İran ve İtalya başta olmak üzere tüm dünya çapında insan sağlığını önemli ölçüde tehdit eden ve ölümlere yol açan bir hastalık olarak gündemde yer almaktadır.

İşyerlerinde çalışanların güvenliği açısından birtakım tedbirler alınmalıdır. İşveren, çalışanlarına bildirim yaparak Koronavirüs semptomlarını taşımaları halinde derhal işyeri hekimine başvurmaları gerektiğine ilişkin bildirim yapmalıdır. Bununla beraber, eğer çalışanlardan birine Koronavirüs teşhisi konulmuşsa, işyeri hekimi çalışanın adını vermeden tüm işçilere bildirim yapmalı ve hepsini kontrol etmelidir.

İşyeri hekiminin işyerinde Koronavirüs vakasının tespit edildiğini İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimine derhal bildirmesi gerekmektedir.