Konu: Gayrimenkul alım-satım işlemlerinin, tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterlerden de yapılabilmesi hakkında kanun değişikliği

Tarih: 29.06.2022

1. Giriş

Noterler Kanunu’nda (‘’Kanun’’) yapılan değişiklik 28 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Kanun’da yapılan değişik ile noterlere 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren gayrimenkul alım-satım işlemi yapabilme ve tapu siciline şerh koyabilme yetkisi verilmiştir.

2. Yapılan Değişiklik

Yapılan değişiklik uyarınca, gayrimenkul alım ve satım işlemleri tapu sicil müdürlükleri dışında noterliklerde de yapılabilecektir. Noterler, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapabilecek ve bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi halinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh verebilecek, taşınmaz satış sözleşmesi yapabilecektir.

Getirilen düzenleme ile taşınmaz satışı işlemleri noterler tarafından da yapılabilmesinin önü açılmıştır ancak, taşınmaz satış işlemlerinin tapu müdürlüklerinde yapılmasına ilişkin bir engel konulmamıştır.

Noterler, taşınmaz alım-satım işlemlerini yürütürken nispi tapu harçları ile noterlik harç ve masraflarını tahsil edebilecek; bunlardan başka herhangi bir ücret talep edemeyecektir. Noterlerin talep edebileceği noter ücreti ise, gayrimenkulün değerine göre belirlenecek olup, her halde 500 TL’den az ve 4.000 TL’den fazla olamayacaktır.

Ayrıca, taşınmaz satış sözleşmesi; damga vergisi ve değerli kâğıt bedellerinden istisna tutulan bir sözleşme türü olduğundan noterlerce başkaca vergi ve harç tahsilatı yapılamayacaktır.

Düzenleme uyarınca, taşınmaz satış sözleşmesinin düzenlenmesinden dolayı oluşan zararlardan noterlerin de sorumlu olacağı öngörülmüştür. Taşınmaz satış sözleşmesinin düzenlenmesinden dolayı oluşan zararın devlet tarafından karşılanması halinde devlet, sözleşmeyi düzenleyen notere rücu edebilecektir. Taşınmaz satış sözleşmesine ilişkin notere karşı açılacak davalar, tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görülecektir.

Noterlere verilen bu yetkilere ilişkin işlemlerin hangi usul ve esaslar çerçevesinde yapılacağı henüz bilinmemekle birlikte, Kanun’da yapılan değişikliğinin yürürlüğe gireceği 01.01.2023 tarihine kadar yayımlanacak yönetmeliklerle, bu işlemlere ilişkin usul ve esasların netleştirilmesi beklenmektedir.

3. SONUÇ

Kanun’da yapılan değişik ile noterlere 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren gayrimenkul alım-satım işlemi yapabilme ve tapu siciline şerh koyabilme yetkisi verilmiş olup, taşınmaz satışıyla ilgili diğer kanunlarda yer alan sınırlamalar ile usul ve esaslar çerçevesinde tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterlerde de konut ve arsa alım-satım işlemlerinin yapılmasının önü açılmıştır.