Konu: Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik

Tarih: 29.06.2022

 

1. GİRİŞ

 Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 29 Haziran 2022 Tarihli ve 31881 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

2. YÖNETMELİK’İN AMACI

Yönetmelik’in amacı, ülkemizin de taraf olduğu “Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü”kapsamında yer alan florlu sera gazlarının salımını kontrol altına almak üzere florlu sera gazları ve diğer florlu maddelerin yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik;

 1. Ürün ve ekipman içinde olanlar da dahil olmak üzere florlu sera gazları ve diğer florlu maddelerin etiketlenmesine, verilerin toplanmasına, sızıntı kontrollerine, raporlanmasına, piyasaya arz, ithalat, ihracat ve kullanımına, kota dağıtımına ve florlu sera gazlarının geri kazanımına ve imhasına ilişkin esasları,
 2. Florlu sera gazları içeren veya çalışması bu gazlara dayanan ekipmanlara müdahale eden gerçek ve tüzel kişilerin eğitimi ve belgelendirilmesine ilişkin konuları ve düzenlemeleri,

kapsamaktadır.

3. DÜZENLEMELER

 • Yönetmelik’te florlu sera gazları ve diğer florlu maddelere ilişkin düzenlemeler yapılmış olup, bu kapsamda;
 1. Atmosfere salımı,
 2. 17’nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan gerçek kişilere veya FARAVET’e kayıtlı olmayan ve 18 inci maddenin birinci fıkrasında tanımlanan Hizmet Yeri Belgesine sahip olmayan tüzel kişilere satılması veya ücretsiz temini,
 • Ürün ve/veya ekipmanda bulunan köpükler haricinde ürün ve/veya ekipman içerisinde florlu sera gazlarının veya diğer florlu maddelerin geri kazanım işlemi yapılmadan bertaraf tesislerine kabul edilmesi,

yasaktır. Fakat hidroflorokarbonların bu Yönetmelik’in EK-6’sında listelenen “Kabul Edilmiş Teknolojiler” dışındaki teknolojilerle imha edilmesi yasaklanmıştır.

 • Yönetmelik’te hidroflorokarbon tüketimine ilişkin düzenlemeler yer almakta olup, 2024-2045 dönemi ve sonrasındaki yıllık hidroflorokarbon tüketim seviyesi, azaltım takvimi çerçevesinde, Bakanlık tarafından belirlenecektir. 2024-2045 dönemi ve sonrasındaki her takvim yılı için yıllık kotalar Bakanlık tarafından hesaplanacak ve bu kotalar hidroflorokarbon ithalatçılarına kota tahsisinde esas alınacaktır.
 • Dökme olarak hidroflorokarbon ithal veya ihraç edecekler, her sevkiyat için Bakanlık tarafından verilecek kontrol belgesine sahip olmak zorunda olup, 2024 yılından itibaren, kontrol belgeleri kota tahsisine uygun bir şekilde verilecektir. Ön şarjlı soğutma, iklimlendirme ve ısı pompası ekipmanları içerisinde hidroflorokarbon ithal edecekler ise her sevkiyat için kontrol belgesine sahip olmak zorundadır.
 • Yönetmelik’te florlu sera gazları ve diğer florlu maddelerin kullanımı, ticareti, etiketlenmesi ve raporlanması hakkında usul ve esasları düzenlenmiş olup, florlu sera gazları içeren kaplar, ürünler ve/veya ekipmanın “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik”te belirlenen usul ve esaslara göre etiketleneceği belirtilmiştir. Yönetmelik’te bu ürün veya ekipmanlar;
 1. Soğutma ekipmanı.
 2. İklimlendirme ekipmanı.
 3. Isı pompası.
 4. Yangından korunma ekipmanı.
 5. Elektrik şalt ekipmanı.
 6. Ölçülü doz inhalerleri hariç florlu sera gazı içeren aerosol dağıtıcılar.
 7. Florlu sera gazı içeren tüm kaplar.
 8. Florlu sera gazı içeren solventler.
 9. Organik rankin çevrimi.

şeklindedir.

 • Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinde öngörülen idari yaptırımlar uygulanacağı belirtilmiştir.

4. SONUÇ

Bu Yönetmelik ile 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma devrimi hedefleri doğrultusunda florlu sera gazlarının salımını kontrol altına almak üzere florlu sera gazları ve diğer florlu maddelerin yönetimine ilişkin sınırlar çizilmiştir.