Konu: Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’ de yayınlandı.

Tarih: 06.07.2022

6 Temmuz 2022 tarihinde Resmi Gazete’ de  27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik maddelerinde yapılan değişiklik (“Değişiklik”) uyarınca temel değişiklikleri şu şekilde sıralayabiliriz.

Kurulu gücü yirmi mgv ve üzeri olan termik santrallerde atık ısıların öncelikle binalarda ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımının yanı sıra sanayi, tarımsal üretim, su ürünleri yetiştiriciliği, soğuk hava depoları ve tatlı su üretimi gibi sektörlerde de değerlendirilmesine yönelik enerji etütleri yapılacak veya şirketlere yaptırılabilineceğine ilişkin madde değişikliği yapılmıştır.

Yönetmeliğin eski halindeki ve yeni halindeki değişikliklere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220706-3.htm ‘den ulaşılabilir.

Değişiklik ile yürürlüğe giren maddeler ile, Toplam 20 megavat ve üzeri ısıl enerji ihtiyacı olan yeni kurulacak veya büyük rehabilitasyon geçirecek endüstriyel işletmelerde kojenerasyon sistemlerinin uygulanmasına yönelik fizibilite etütleri yapılabilecektir. Hazırlanan nihai fizibilite etüt raporları çalışmanın yapıldığı yılı takip eden yılın mart ayı sonuna kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına iletilecektir. Ticari, kamu ve hizmet binaları, endüstriyel işletmeler, elektrik üretim tesisleri ve organize sanayi bölgeleri, ilgili madde kapsamında bildirimlerini her yıl mart sonuna kadar bakanlığa iletilecektir. Yıllık toplam enerji tüketimi beş yüz “ton eşdeğer petrol (TEP)” ve üzeri olan, bir veya birden fazla merkezde ısı üretimi gerçekleştirerek birden fazla binaya ısı dağıtımını sağlayan ısıtma ya da soğutma şebeke yönetimleri, bakanlık tarafından belirlenen formata uygun olarak her yıl mart sonuna kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirimde bulunulacaktır.