Konu: 6434 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmî Gazete yayınlanan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar

Tarih: 02.12.2022

1. GİRİŞ

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (‘’Karar’’), 6434 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmî Gazete uyarınca yayınlanmıştır. İşbu yeni düzenlemeye göre aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı bakımından yeniden belirlenen ölçütlerden en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler, 1/1/2023 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacaktır.

2. YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

  • 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’ın 3.maddesi ile aşağıdaki şirketler bağımsız denetime tabi tutulacaktır;

1) Herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın Karar’a ekli (I) sayılı listede yer alan şirketler. 

2) Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap  döneminde aşan diğer şirketler:

 

a) Halka açık sayılan şirketler için eşik değerler:
i) Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası.
ii) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası.
iii)  Çalışan sayısı 50 kişi.

b)Ekli (II) sayılı listede belirtilen şirketler için eşik değerler:
i) Aktif toplamı 60 milyon Türk Lirası.
ii) Yıllık net satış hasılatı 80 milyon Türk Lirası.
iii)  Çalışan sayısı 100 kişi

 

c) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilenler kapsamında olmayan şirketler için eşik değerler:
i) Aktif toplamı 75 milyon Türk Lirası.
ii) Yıllık net satış hasılatı 150 milyon Türk Lirası.
iii) Çalışan sayısı 150 kişi.

  • Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’ın 4.maddesi ile aşağıdaki şirketler işbu Kararın kapsamı dışındadır:

a) Ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanuna tabi şirketler.
b) Ekli (I) sayılı listede belirtilenler ile ekli (II) sayılı listenin 5(b) sırasında belirtilen şirketler hariç olmak üzere sermayesinin en az yüzde 50’si devlete, il özel idarelerine, kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler.
c) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nun geçici 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında tasfiyelerine karar verilen ve tasfiye süreci Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından atanan tasfiye komisyonlarınca yürütülen tasarruf finansman şirketleri.

  • Eşik değerlere tabi şirketler, bu Karar’da belirtilen üç ölçütten en az ikisinin eşik değerini art arda iki hesap döneminde aştığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olacaklardır.

  • Eşik değerleri aştığı için bağımsız denetime tabi şirket, art arda iki hesap döneminde üç ölçütten en az ikisine ait eşik değerlerin altında kaldığı ya da bir hesap döneminde bu ölçütlerden en az ikisine ait eşik değerlerin yüzde 20 veya daha fazla oranda altında kaldığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkacaktır.

  • Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından şirketin tabi olduğu mevzuat uyarınca hazırlanmış olan son iki yıla ait finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise son iki yıla ait ortalama çalışan sayısı esas alınacaktır.

 

  • Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde şirketler bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte dikkate alınır. Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketlerde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı, çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklık ve bağlı ortaklığın son iki yıla ait ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, iştirake ait söz konusu kalemler şirketin iştirakteki hissesi oranında dikkate alınır.

 

3. SONUÇ

30/11/2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca; sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değerler: aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı bakımından sırasıyla 30 milyon TL, 40 milyon TL ve 50 kişi olarak, Karar’a ekli (II) sayılı listede belirtilen şirketler için eşik değerler: Aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı bakımından sırasıyla 60 milyon TL, 80 milyon TL ve 100 kişi olarak, belirtilenler kapsamında olmayan şirketler için eşik değerler: aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı bakımından sırasıyla 75 milyon TL, 150 milyon TL ve 150 kişi olarak değiştirilmiştir.

 

 

Saygılarımla,

Av. Cenk NARTER