Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 08.04.2021 tarihinde yayımlanan 2021/9 Sayılı Genelge

 

Tarih: 08.04.2021

  • GİRİŞ

 

Sosyal Güvenlik Kurumu (“Kurum”) tarafından 08.04.2021 tarihinde yayınlanan 2021/9 Sayılı Genelge ile Kurum’un 2013/11 Sayılı Genelgesinin birinci bölüm altıncı kısımda düzenlenen işten ayrılış kodlarına dair birtakım değişiklikler yapılmıştır. Kurum tarafından ilgili değişikliğe dair yapılan basın duyurusunda söz konusu değişikliklerin, birbirinden farklı fesih nedenlerinin tek bir iş çıkış kodu (Kod 29) üzerinden bildiriliyor olmasının uygulamada bir takım belirsizliklere yol açtığı ve bu nedenle 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin II. fıkrasında sayılan ve “Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller” başlığı altında düzenlenen fesih halleri için ayrı ayrı işten çıkış kodu belirleme gerekliliğinin meydana geldiği belirtilmiştir. 

 

  1. YAPILAN DEĞİŞİKLİK UYARINCA GÜNCEL İŞTEN ÇIKIŞ TABLOSU

 

Kurum’un 22.02.2013 tarihli ve 2013/11 Sayılı Genelgesinin birinci kısım altıncı bölümünde yer alan “2.1 İşten Ayrılış Nedenleri Tablosunda” yer alan “29 – İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu çıkarılmış ve “41” no.lu koddan sonra gelmek üzere aşağıdaki kodlar eklenmiştir;

 

42 İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-a
43 İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-b
44 İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-c
45 İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-d
46 İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-e
47 İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-f
48 İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-g
49 İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-h
50 İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-ı

  • SONUÇ

 

İşbu Genelge, yayımlandığı 08.04.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, 2013/11 Sayılı Genelgede yer alan işten ayrılış tablosunda yapılan değişiklikleri düzenlemektedir.

 

İşbu Bilgi Notu, ele aldığı konuların genel bir bakışı olarak hazırlanmıştır. Burada sağlanan bilgiler yayınlandığı gün itibariyle doğrudur. Narter & Partners Hukuk Bürosu, bu yayının dayanarak alınan herhangi bir eylemden dolayı sorumlu tutulamaz