Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Doğal Sit Alanlarında
Rüzgâr Ve Güneş Enerjisi Projeleri Geliştirilmesine Yönelik İlke Kararlarda Yapılan
Değişiklik (“Değişiklik”) 20.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yapılan Değişiklik uyarınca, nitelikli doğal koruma alanlarında Güneş Enerjisi
Santralleri (“GES”) yatırımları yapılmasının yolu açılırken, doğal koruma alanlarında
gerçekleştirilecek Rüzgar Enerjisi Santralleri (“RES”) yatırımlarına ilişkin ise kapasite
sınırı getirildi. 100 Sayılı Doğal Sit Alanlarında Güneş Enerjisi Santralleri İlke
Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı uyarınca, Çevresel Etki
Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-2 listesinde yer alan kapasite ile sınırlı kalmak
kaydıyla hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin yapılabilmesi amacıyla
düzenleme yapıldı. 98 Sayılı Rüzgâr Enerjisi Santrallerine Yönelik İlke Kararında
Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı uyarınca, alanlarda yapılabilecek rüzgar
enerjisi santrallerine ilişkin yatırımlara güç sınırlaması getirildi.

Değişiklik uyarınca, RES ve GES santrallerinde kesin korunacak hassas alanlar
mesafesi; üniversitelerin ilgili bölümlerince hazırlanacak bilimsel rapor doğrultusunda,
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca belirlenecek mesafede
kurulmalarına izin verileceğine ilişkin değişiklikler yapıldı.

SONUÇ
Kısaca, Değişiklik ile nitelikli doğal koruma alanlarında GES yatırımları yapılmasının
yolu açılırken, doğal koruma alanlarında gerçekleştirilecek RES yatırımlarına ilişkin
kapasite sınırı getirilmiştir.