Konu:  7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu (“TTK”) Kapsamında Yapılan Değişiklikler

Tarih: 03/02/2021

03  Şubat 2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de Kanun yayımlanmış olup, Bilgi Notumuz’da bu Kanun kapsamında TTK’da yapılan değişikliklere ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır.


 

  1. GİRİŞ

 

Kanun ile, TTK’nın tescil başlıklı 40. maddesinin 2. fıkrası değiştirilmiş ve TTK’nın tescil ve ilan başlıklı 373. maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir.

 

  1. TTK KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Kanun ile, TTK’nın 40. maddesinin 2. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

 

‘’Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzaları, kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek merkezi ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedilir. Kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında imza kaydının bulunmaması halinde, imzaya yetkili kişilerin imza beyanlarının ticaret sicili müdürlüğüne verilmesinin usul ve esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.”

 

İlgili hükümde yapılan bu değişiklik ile tescil işleminin yaratmış olduğu yük azaltılarak daha az belge ve masraf ile bunun yapılması amaçlanmıştır. Şöyle ki, kamu kurum ve kuruşlarınca tutulan veri tabanlarında gerçek kişi tacir ve tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olan kişilerin imzalarının yer alması halinde tescil talebi olduğu zaman imzalar ilgili veri tabanı aracılığıyla elde edilecektir.  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’KVKK’’) 28. maddesinde KVKK’nın uygulama alanı bulmayacağı haller sıralanmış olup, imzaların bulunduğu veri tabanı araclığıyla yetkili kurum ve kuruluşlar işbu maddenin 1. fıkrasının ç bendi uyarınca ticaret sicil müdürlükleri ile paylaşacaklardır. Böylelikle, ticaret sicil işlemlerinde aranan huzurda imza şartı veri tabanları sayesinde elde edilecek ve elektronik ortamda bu şart sağlanabilecektir. İlgili hüküm fıkrasının son cümlesi uyarınca, gerçek kişi veya tüzel kişi tacirlerden imzaya yetkili olan kişilerin bu veri tabanlarında imzaları bulunmaması halinde imza beyanlarını Ticaret Bakanlığı tarafından çıkartılacak tebliğe uygun olarak şekilde ticaret sicil müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

 

Kanun ile, TTK’nın 373. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir;

 

“ Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sicili kayıtları esas alınır ve şirketten bu kayıtlara ilişkin ticaret sicili müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan dışında hiçbir belge istenemez.”

 

Bu ek fıkra ile, ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ve bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sicil müdürlükleri ve Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan ilanlar dışında kamu kurum ve kuruluşlarının başka belge aramasını engellenerek iş yükünün önüne geçilmiştir. Bu düzenleme yapılmadan önce kamu kurum ve kuruluşları şirketlerden tescil esnasında, aslında zorunlu olmayan ve fakat uygulamayla gelişen ve işlem güvenliğinin korunması amacıyla imza sirküsü ve buna benzer ek belgeler  talep etmekteydiler. TTK’nın 373. maddesine eklenen bu fıkra ile bunun önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, TTK’nın 36. maddesi kapsamında sicilin olumlu işlevi gündeme gelmektedir. Sicilin olumlu işlevi sebebiyle ticaret siciline tescil ve ilan edilen hususlara ilişkin olarak üçüncü kişiler yerine tescil edilen hususları bilmediklerini iddia edemezler. Bu sebeple, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen ilave belgeler aslında işlem güvenliği açısından koruma sağlamamaktadır.

  • SONUÇ

TTK kapsamında yapılan bu değişiklikler ile, hem kamu kurum ve kuruluşlarının iş yükü azaltılmış hem de tacirler açısından maliyet ve zaman kaybına neden olacak işlemlerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

 

 

İşbu Bilgi Notu, ele aldığı konuların genel bir bakışı olarak hazırlanmıştır. Burada sağlanan bilgiler yayınlandığı gün itibariyle doğrudur. Narter & Partners Hukuk Bürosu, bu yayının dayanarak alınan herhangi bir eylemden dolayı sorumlu tutulamaz.

 

Saygılarımızla