Konu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 30.03.2021 Tarihinde Yayımladığı Kamuoyu Duyurusu

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NA YAPILAN ŞİKAYETLERİN USUL ŞARTLARINA İLİŞKİN KAMUOYU DUYURUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde ilgili kişini hakları sayılmıştır. Buna göre;

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini,

talep etme haklarına sahiptir.

İlgili kişi, Kanun’un 13. maddesine göre, Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.

Ayrıca ilgili kişi, Kanun kapsamındaki taleplerini iletirken Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 5. maddesine istinaden yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (“KEP”) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletebilecektir.

Bu çerçevede başvuruda bulunması zorunlu unsurlar; ilgili kişinin ad, soyadı, başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas e-posta adresi ve talep konusu olarak sayılmıştır.

İlgili kişi, veri sorumlusunun başvurusunu reddetmesi, cevabının yetersiz olması veya süresinde başvuruya cevap vermemesi hallerinde Kanun’un 14. maddesi kapsamında veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurul’a şikayette bulunabilecektir. Veri sorumlusuna başvuru yolu kullanılmadan Kurul’a şikayette bulunulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapacaktır. 01.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’un 6. maddesinde belirtilen şartları taşımayan ihbarlar veya şikâyetler incelemeye alınmayacaktır.

Öte yandan, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’un 6. maddesinde ise Kurul’a şikayet sırasında verilen dilekçenin şartları sayılmaktadır. Buna göre; “Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden;

 

 1. a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,
 2. b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar,
 3. c) 4 üncü maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar incelenemezler.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla yukarıda sayılan şartlar çerçevesinde usul şartlarını taşımayan şikayetler Kurul tarafından esas yönünden değerlendirmeye alınamayarak reddedilmekte olup, şikayetlerin daha etkin ve kısa sürede sonuçlanmasını için aşağıdaki aşamaların incelenmesi makul olacaktır.

Veri sorumlusuna yapılacak başvurularda:

1)  Veri sorumlusuna yapılacak başvuruların yazılı olarak veya KEP adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla yapılması,

-Başvuru veri sorumlusuna ilgili kişinin KEP adresi dışında bir e-posta adresi üzerinden iletilecek ise mutlak surette veri sorumlusuna daha önce bildirilmiş ve veri sorumlusu nezdinde kayıtlı bulunan e-posta adresinin kullanılması,

-Veri sorumlusuna başvuru yazılı yapılmış ise mutlak surette başvuruda imzaya yer verilmesi, vekil aracılığı ile yapılan başvurularda vekaletname örneğinin iletilmesi,

-Yapılan her başvurunun ad, soyad, T.C. Kimlik No., tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas e-posta adresi ve talep konusu içermesi,

2) Yapılan başvuruların Kanun’un 11. maddesinde yer verilen ilgili kişinin hakları kapsamında olması gerekmektedir.

 

Kurul’a yapılacak şikayetlerde;

1) Yazılı başvurularda mutlak surette ad, soyad, imza, iş veya ikametgah adresine yer verilmesi,

2)Vekil aracılığı ile yapılan başvurularda başvuru ekinde ilgili kişiye ait vekâletnamenin eksiksiz bir şekilde ve süresine dikkat edilerek sunulması,

3) Kanun kapsamındaki talepler ile ilgili olarak Kurul’a şikayette bulunmadan önce veri sorumlusuna başvuru yolunun tüketilmesi,

4) Veri sorumlusuna yapılmış başvuruya, başvurunun veri sorumlusuna iletildiğine dair kanıtlayıcı belgeye (örneğin PTT gönderi belgesi) ve gerekmesi halinde başvuru yöntemine ilişkin bilgi ve belgeye (örneğin e-posta ya da bir uygulama aracılığı ile başvuruldu ise bu yöntemin anlaşılır ve kanıt taşır nitelikte sunulması) yer verilmesi,

5) Veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye cevap verilmiş ise verilen cevabın dilekçe ekinde yer alması ve varsa ilgili kişi tarafından cevabın ne zaman alındığını gösterir belgenin iletilmesi,

6) Kurul’a şikayette bulunabilmek için öngörülen sürelere riayet edilmesi, bu kapsamda ilgili kişilerce;

-Veri sorumlusundan başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde yanıt alındığı durumlarda veri sorumlusunun cevabının öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kurul’a şikayetin iletilmesi,

-Veri sorumlusunun yanıtının başvuru tarihinden itibaren 30 günden daha geç alınması halinde ilk başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurul’a şikayetin iletilmesi,

-Veri sorumlusundan yanıt alınmadığı durumlarda başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurul’a şikayetin iletilmesi,

-Veri sorumlularının kendilerine başvurulduğu tarihten itibaren 30 günlük cevap verme süresinin olduğu dikkate alındığında veri sorumlusuna yapılan başvurudan itibaren 30 gün beklenilmesi, yanıt alınmaması durumunda Kurul’a şikayette bulunulması,

7) Kurul’a iletilen dilekçelerin, veri sorumlusuna yapılan başvuruların, alınan cevapların ve bu belgelere dair gönderi belgelerinin tarihlerinin açık ve anlaşılır olması,

8) Şikâyete konu edilen iddiaları tevsik edici belgelerin dilekçeye ilave edilmesi,

9) Şikâyet konusunun ve talebin açık olarak belirtilmesi,

10) Konunun yargı mercilerine de intikal ettirilmesi halinde bu hususta detaylı bilgi ve dokümana yer verilmesi,

11) Kurul’un görev alanı dışında taleplere yer verilmemesi,

hususlarına dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

 

İşbu Bilgi Notu, ele aldığı konuların genel bir bakışı olarak hazırlanmıştır. Burada sağlanan bilgiler yayınlandığı gün itibariyle doğrudur. Narter & Partners Hukuk Bürosu, bu yayının dayanarak alınan herhangi bir eylemden dolayı sorumlu tutulamaz.