Koronavirüs salgın hastalığının yayılmasını önleme amacıyla alınan tedbirler kapsamında, TBMM tarafından 25.03.2020    tarihinde    kabul    edilen  ve 31080 (Mükerrer) sayılı 26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a (“Kanun”) eklenen geçici madde 1 ile yargı alanındaki sürelerin durdurulmasına ilişkin bir düzenleme getirilmiştir.

İşbu Kanun uyarınca;

 • Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler 13.03.2020 tarihinden 30.04.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar durdurulmuştur.
 • 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler 13.03.2020 tarihinden 30.04.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar durdurulmuştur.
 • Arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13.03.2020 tarihinden 30.04.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar durdurulmuştur.
 • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22.03.2020 tarihinden (bu tarih dahil) 30.04.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar durdurulmuştur.

Kanun ile durdurulan bu süreler, 01.05.2020 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır.

Durma süresinin başladığı tarih (13 Mart 2020 veya 22 Mart 2020) itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler ise durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden (01.05.2020) başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır.

Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilecektir.

Bu kararlar Resmî Gazete’de yayınlanacaktır.

Kanun uyarınca durma kararının kapsamı dışında kalan süreler şu şekilde belirlenmiştir;

 • Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri,
 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler,
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler.

2004 sayılı İcra İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer mevzuatlar çerçevesinde;

 • İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilecektir. Bu durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılacak ve ilan için ücret alınmayacaktır.
 • Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilecek ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilecektir.
 • Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince devam edecektir.
 • İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer tedbirler alınacaktır.

Durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları;

 • Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili Başkanlar Kurulu,
 • İlk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından Hâkimler ve Savcılar Kurulu,
 • Adalet hizmetleri bakımından Adalet Bakanlığı,

belirleyecektir.

Adalet hizmetinin kapsamına, icra ve iflas daireleri, ceza infaz kurumları ve noterlik dairelerinde yürütülen hizmetler de girmektedir.