Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Elektronik Tebligat Hazırlaması

24 Eylül 2021 Tarihli ve 31608 Sayılı Resmî Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu’nca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlanmış olup, Bilgi Notumuz’da Yönetmelik’e ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır.

1. Giriş


Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nde düzenlenen tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanan tebligatlara ilişkin Yönetmelik kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (“SGK”) elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esaslara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

2. Yönetmelik’in Değerlendirilmesi

Elektronik tebligat, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda belirlenen tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanan tebligatların Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ne uygun olarak elektronik ortamda muhataplara iletilmesini ifade etmektedir. SGK tarafından mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar Yönetmelik hükümleri çerçevesinde muhataplara elektronik ortamda tebliğ edilecektir. Buna göre;

 • İşverenlerin, elektronik tebligat adresi almak zorunda olması halinde Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarih olan 01.10.2021 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde (31.12.2021 tarihine kadar) SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdür.
 • Yönetmelik’te, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/I-a ve 4/I-c maddelerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşların işveren olarak tanımlandığı ve zorunluluk kapsamında olduğu görülmektedir.
 • İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen kişiler bu sistemi kullanmak zorunda olup, daha sonra bu kapsamdan çıkamazlar.
 • Yönetmelik’in yürürlüğe girmesinden sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler, sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdür.
 • SGK tarafında tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanır ve Kurum tarafından muhatabın elektronik tebligat adresine iletilir.
 • Elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.
 • Yönetmelik uyarınca; elektronik yolla tebligatın zorunlu bir nedenle yapılamaması hâlinde, kendilerine elektronik tebligat yapılması gereken muhataplara diğer usullerle de tebligat yapılabilecektir.
 • Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği tarih itibariyle, gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiği hallerde elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılacaktır.
 • Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak işveren/muhatap;
 1. Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla,
 2. Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle,
 3. Yönetmelikte belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,
 4. Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle yükümlü olacaktır.

3. Sonuç


Yönetmelik ile SGK tarafından, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evrakların, muhataplara elektronik ortamda tebliğ edileceği duyurulmuş olup, bu uygulama kapsamında işlemler daha hızlı ilerleyecektir.

İşbu Bilgilendirme Notu, ele aldığı konuların genel bir bakışı olarak hazırlanmıştır. Burada sağlanan bilgiler yayınlandığı gün itibariyle doğrudur. Narter & Partners Hukuk Bürosu, bu yayının dayanarak alınan herhangi bir eylemden dolayı sorumlu tutulamaz.