Konu: Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarih: 31.03.2022

1. GİRİŞ

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31 Mart 2022 Tarihli ve 31795 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

2. YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 • Yönetmelik’in 3/1-ğ maddesinde yer alan hizmet ve destek alanlarının tanımı’’ Hizmet ve destek alanları: OSB’de yer alan katılımcıların ihtiyacına yönelik küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösterilen alanları’’ olarak ifade edilmişken, değişiklik yapılmış olup, yapılan değişiklik kapsamında katılımcısının kiracısının faaliyet gösterdiği alanlarda bu kapsama girmiştir. İlgili madde hükmü;

“ğ) Hizmet ve destek alanları: Küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık sektörlerinde katılımcı veya katılımcının kiracısı olarak faaliyet gösterilen alanları,” şeklinde değiştirilmiştir.

 • Yönetmelik’in 23/1-e maddesinde yer alan müteşebbis heyetinin ve genel kurulun görev ve yetkilerine “hizmet ve destek alanlarına ilişkin prensipleri belirlemek” tanımı eklenmiştir.
 • Yönetmelik’in 38/2 maddesinde değişiklik yapılmış olup, yapılan değişiklik kapsamında hizmet ve destek alanı oluşturulmasına ilişkin plan tadilatlarının OSB’nin teklifine istinaden mülkiyeti OSB, katılımcı ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerden yapılacağı belirtilmiştir. İlaveten sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin, küçük imalat ve tamirat konulu hizmet ve destek alanı taleplerine ilişkin plan tadilatı tekliflerinde bu şart aranmayacağı ifadesi madde hükmünden çıkarılmıştır. İlgili madde hükmü;

“Hizmet ve destek alanı oluşturulmasına ilişkin plan tadilatları, OSB’nin teklifine istinaden mülkiyeti OSB, katılımcı ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerden yapılır.” şeklinde değiştirilmiştir.

 • Yönetmelik’in 41/1 maddesinde yer alan “genel yerleşim planı, tescil bildirimi” ibaresi “değişiklik dosyası” olarak değiştirilmiş ve madde hükmü;

‘’(1) Katılımcıya tahsisi yapılan, yapılmayan veya satışı yapılan iki veya daha fazla parsel tevhit edilebilir. Parsel ifraz ve tevhit işlemlerinde gerekçeli yönetim kurulu kararı, değişiklik dosyası ile Bakanlık onayı alınır ve askıya çıkarılmaksızın işlem yürürlüğe girer.’’ şeklinde değiştirilmiştir.

 • Yönetmelik’in 41/4 maddesine tevhit ve ifraz sonucu oluşacak parsellerde, imar planındaki yeni parsel büyüklüğüne göre geri çekme mesafelerinin sağlanamaması durumuna ilişkin hüküm eklenmiş olup, böyle bir durumda ifraz hattının her iki tarafında çevre yeşili mesafesi ve 5 metre ring yolunun sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

İlaveten bu durumun imkansız olması halinde çevre yeşili mesafesi 2 metreden az olmamak kaydıyla daha dar bırakılabileceği belirtilmiştir. İlgili madde hükmü;

“Tevhit ve ifraz sonucu oluşacak parsellerde, imar planındaki yeni parsel büyüklüğüne göre geri çekme mesafeleri uygulanır. Ancak yapılaşmış parsellerin ifrazı sonucu oluşacak yeni parsellerde mevcut yapılar nedeniyle imar planında belirtilen geri çekme mesafelerinin sağlanamaması durumunda; ifraz hattının her iki tarafında çevre yeşili mesafesi ve 5 metre ring yolu sağlanmalıdır. Fiziki durum veya proses gereği imkansızlığın olması halinde çevre yeşili mesafesi 2 metreden az olmamak kaydıyla daha dar bırakılabilir. Bu durum vaziyet planı ile gösterilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 • Yönetmelik’in 41’inci maddesinin 5’inci fıkrası kapsamında ortak kullanım alanı ile hizmet ve destek alanı parsellerinde tevhit ve ifraz işlemlerine ihtiyaç duyulması durumunda, gerekçeli yönetim kurulu kararı ile tevhit ve ifraz işlemleri yapılabileceği ve hizmet ve destek alanı parsellerinde minimum ifraz şartı 3000 m² olacağı hükmü eklenmiştir. İlgili madde hükmüne;

“(5) Ortak kullanım alanı ile hizmet ve destek alanı parsellerinde tevhit ve ifraz işlemlerine ihtiyaç duyulması durumunda, gerekçeli yönetim kurulu kararı ile tevhit ve ifraz işlemleri yapılabilir. Hizmet ve destek alanı parsellerinde minimum ifraz şartı 3000 m²’dir.” ifadesi eklenmiştir.

 • Yönetmelik’in 43/1-g maddesinde değişiklik yapılmış olup, yapılan değişiklik kapsamında güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinin kurulmasına ilişkin ifade çıkarılmıştır. Üretim tesisleri yerine destek ünitesi ifadesi eklenmiştir. İlgili madde hükmü;

“g) Katılımcıya ait destek üniteleri;

1) Tesisin çalışması ve işletilmesi için gerekli olan, LPG tankı, yangın suyu deposu, arıtma tesisi, güneş ve rüzgâr enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri ve benzeri destek üniteleri parsel içi ring yolu veya çevre yeşili üzerinde yer alamaz. Bunun dışında destek ünitelerinin parsel içindeki konumunun uygunluğuna, ilgili mevzuata göre OSB karar verir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 • Yönetmelik’in 61/4 maddesinde değişiklik yapılmış olup, yapılan değişiklik kapsamında parsel tahsis hakkının devredilebileceği gerçek veya tüzel kişiler belirtilmiştir. İlgili madde hükmü;

“(4) Parsel tahsis hakkı;

a) Tahsis yapılan gerçek kişinin veya şirketin ortaklık paylarının tamamı kendine ait olan şirketine,

b) Tahsis yapılan gerçek kişinin ölümü halinde varislerine,

c) Tahsis yapılan şirketin tasfiyesi halinde şirketin ortaklarına,

ç) Tahsis yapılan şirketin, 6102 sayılı Kanun kapsamında devralma şeklinde veya yeni kuruluş şeklinde birleşmesi ya da tam veya kısmi bölünmesi halinde; bölünmenin veya birleşmenin ticaret siciline tescilini müteakip devralan şirkete,

d) Tahsis yapılan şirketin, tür değişikliği halinde yeni türe dönüştürülen şirkete devredilebilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 • Yönetmelik’e 61/5, 61/6 ve 61/7 maddeleri eklenmiştir. İlgili madde hükmüne;

“(5) Kısmi bölünmede, devralan şirketin ortaklık paylarının tamamının bölünen şirkete ya da bu şirketin ortaklarına ait olması zorunludur. Bu konudaki işlemlerin muvazaalı olup olmadığının tetkikiyle sonucuna göre gerekli tedbirleri almakta Bakanlık yetkilidir.

(6) Tahsis hakkının devrinde Yönetmeliğin 60’ıncı maddesinde belirtilen sürelerin hesaplanmasında ilk parsel tahsis tarihi esas alınır.

(7) Katılımcının mülkiyetindeki taşınmazlar yatırım finansmanı sağlanması amacıyla kredi alacaklısı kuruluşa, gayrimenkul yatırım fonuna, gayrimenkul yatırım ortaklığına, varlık yönetim şirketine ve varlık kiralama şirketine devredilebilir.” ifadeleri eklenmiştir.

 • Yönetmelik’in 61/8 maddesinde değişiklik yapılmış olup, yapılan değişiklik kapsamında OSB’ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde satış yapılacak kurumlara gayrimenkul yatırım fonu, gayrimenkul yatırım ortaklığı, varlık yönetim şirketi ve varlık kiralama şirketi eklenmiştir. İlgili madde hükmüne;

“(8) OSB’ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara, gayrimenkul yatırım fonu, gayrimenkul yatırım ortaklığı, varlık yönetim şirketi ve varlık kiralama şirketine veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.” ifadeleri eklenmiştir.

 • Yönetmelik’in 61/9 maddesinde değişiklik yapılmış olup, yapılan değişiklik kapsamında satın aldığı taşınmazı satacak veya kiralayacak tüzel kişilerin kapsamı genişletilmiştir. Bu kapsamda kredi alacaklısı kuruluş veya gayrimenkul yatırım fonu, gayrimenkul yatırım ortaklığı, varlık yönetim şirketi ve varlık kiralama şirketi satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya verecektir. İlgili madde hükmüne;

“(9) Kredi alacaklısı kuruluş veya gayrimenkul yatırım fonu, gayrimenkul yatırım ortaklığı, varlık yönetim şirketi ve varlık kiralama şirketi satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.” ifadeleri eklenmiştir.

 • Yönetmelik’in 81. maddesinin üçüncü fıkrasına “OSB yapım” ibaresinden sonra gelmek üzere “, müşavirlik, mal ve hizmet alımı” ibaresi eklenerek madde hükmü;

‘’(3) Bakanlık kredisinin, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde dış finansman ile sağlandığı OSB yapım, müşavirlik, mal ve hizmet alımı işi ihaleleri, kredi veren kuruluşun ihale usul ve esasları dikkate alınarak Bakanlık tarafından oluşturulan Komisyonca yapılabilir.’’ şeklinde değiştirilmiştir.

3. SONUÇ

Yapılan düzenleme kapsamında hizmet ve destek alanlarının tanımında değişiklik yapılmış, müteşebbis heyetinin ve genel kurulun görev ve yetkilerine hizmet ve destek alanlarına ilişkin prensipleri belirlemek yetkisi eklenmiştir. İlaveten tevhit ve ifraz sonucu oluşacak parsellerde, imar planındaki yeni parsel büyüklüğüne göre geri çekme mesafelerinin sağlanamaması ve parsel tahsis hakkının kapsamı belirlenmiştir.