Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması (“TSRS”) Eğitimlerine İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında Kurul Kararı, 4 Haziran 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Küresel çapta hızla yaygınlaşan kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması, sürdürülebilirlik kavramının uzun yıllardır var olması, iklim krizinin ulaştığı boyutlar ve sürdürülebilir kalkınma adına atılan somut adımlar sonucunda önem kazanmıştır. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede, yeni sürdürülebilirlik raporlaması konusunda düzenlemeler söz konusu olmaktadır.

TSRS ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (“KGK”) kurul kararı 32414 sayılı ve 29.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

TSRS ve Uygulama Kapsamına ilişkin Kurul Kararları 29 Aralık Cuma günü Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla, Türkiye’de günümüze kadar gönüllülük esasına dayanan sürdürülebilirlik raporlamaları, bu karar ile mevzuata göre zorunlu hale gelmiştir. İlgili karar uyarınca sürdürülebilirlik raporu “bir işletmenin çevresel, sosyal ve yönetişim hususlarına ilişkin olarak TSRS’ler uyarınca hazırladığı sürdürülebilirlik raporu, entegre rapor, entegre faaliyet raporu, yönetici raporu vb. adlarla yayınladığı rapor” olarak tanımlanmıştır.

1 Ocak 2024’ten itibaren belirli eşik değerleri sağlayan işletmeler, TSRS’lere uygun raporlama yapmakla yükümlü olacaktır. Bu raporlar, işletmelerin çevre, sosyal ve yönetişim (ESG) konularındaki açıklamalarını içermekte ve sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatları ortaya koymaktadır. Böylece, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmelerine katkı sağlanacak ve bu raporlar kurumsal değerin belirlenmesinde finansal raporlarla eşit öneme sahip olacaktır.

4 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul Kararı’nda ise “Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması (TSRS) Eğitimlerine İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında detaylı düzenlemeler yer almaktadır.

Düzenleme uyarınca, kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması, özel yetkinlik gerektiren bir alan olması, işletmelerin finans departmanları ile iş birliği yapmasını zorunlu kılması ve ayrıca tüm düzenlemelere uyum sağlamayı gerektirmesi sebebiyle, işletmelerin bu alandaki kapasitelerini geliştirmek amacıyla kapsamlı ve standartlaştırılmış eğitim programlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu bağlamda, düzenleme ile ülke genelinde standartlaştırılmış bir eğitim programının yürürlüğe konması amaçlanmıştır. Bu program, kurumsal sürdürülebilirlik raporlamalarının ve denetimlerinin kalitesini ve güvenilirliğini artırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, işletmeler ve raporlamayla ilgili kuruluşlar bünyesinde “yeşil yakalı” kapasitesinin oluşturulması öngörülmektedir.

Düzenleme kapsamında;

  • Eğitim programlarının Kurum tarafından onaylanması sürecinde, eğitmenlerin ve eğitim kuruluşlarının uygun niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
  • Eğitim süresinin asgari 60 ders saati olması zorunludur.
  • Eğitimlerin içeriğinde yeknesaklığı sağlamak üzere eğitim konuları alt başlıklarıyla ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Bu konular en kısa sürede yayımlanacaktır.
  • Eğitim programlarının Kurum tarafından onaylanmasını talep edenlerin, “Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimlerine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bu düzenleme, işletmelerin çevre, sosyal ve yönetişim konularındaki açıklamaları, sürdürülebilirlik risklerini ve fırsatlarını ortaya koyarak kurumsal değerin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Eğitimlerin standartlaştırılması, işletmelerin bu alandaki kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olacak ve sürdürülebilirlik raporlamalarının güvenilirliğini artıracaktır​.