Konu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından 24.06.2021 tarihli ve 31521 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 09.06.2021 tarihli ve 2021/571 Karar sayılı veri sorumlusu siciline kayıt yükümlülüğüne getirilen istisnalarda değişiklik yapılması hakkında bilgilendirme

Tarih: 24.06.2021

Giriş

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“KVKK”) 16. maddesinin 2. fıkrası uyarınca veri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumlusu Sicili’ne (“VERBİS”) kaydolmakla yükümlü tutulmuştur. Ancak, özellikle iletişim ve bilgi çağı olan günümüzde, her an kişisel verilerimiz işlenmekte ve bizler de farkında olarak veya olmadan üçüncü kişilerin kişisel verilerini işleyebilmekteyiz. Hal böyle olunca, anılan kanun maddesi kapsamında neredeyse tüm gerçek ve tüzel kişilerin VERBİS’e kaydolması zorunluluğu doğmakta olup, hükmün uygulanabilirliğinin mümkün olmadığı ve kapsamının daraltılması gerektiği aşikardır. Tüm bu sebeplerle, KVKK’nın 16. maddesine VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne Kurul tarafından bir takım istisnalar getirilebileceği hükmü eklenmiştir.

  • Yapılan Değişiklik Uyarınca VERBİS Kayıt Yükümlülüğü’nün İstisna Kapsamı

Kurul tarafından “Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulacak Veri Sorumluları” ile ilgili 22/04/2020 Tarihli ve 2020/315 Sayılı Karar ile VERBİS’e kaydolma yükümlülüğünde muaf tutulacak gerçek ve tüzel kişiler belirtilmiş ve bu kapsamda; dernek, sendika ve vakıflardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyen kurumlar bu yükümlülükten istisna tutulmuştur. Kurul tarafından dernek, vakıf ve sendikalara dair getirilen bu istisna hükmü 24.06.2021 tarihli 31521 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği şekilde değiştirilmiş ve bu değişiklik ile ilgili hüküm; “dernek, sendika ve vakıflardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere, kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunmayanlar” olarak değiştirilmiştir.

İşbu değişiklik ile, Türkiye’de yerleşil dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine ait bir iktisadi işletmesi bulunanların VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kayıt sırasında, kayıt yükümlülüğünden muaf olan dernek, vakıf ve sendikalar, yanlızca istisna kapsamında bulunmayan kendilerine bağlı iktisadi işletmeleri ve bu işletmeler tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerini Sicil’e bildirmekle yükümlü olacaktır.

  • SONUÇ

İşbu Karar, yayımlandığı 24.06.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, 2020/315 Sayılı ve 22.04.2020 tarihli Kurul kararında yer alan VERBİS kayıt yükümlülüğüne dair istisnalarda değişiklik yapılmasına ilişkindir.

İşbu Bilgi Notu, ele aldığı konuların genel bir bakışı olarak hazırlanmıştır. Burada sağlanan bilgiler yayınlandığı gün itibariyle doğrudur. Narter & Partners Hukuk Bürosu, bu yayının dayanarak alınan herhangi bir eylemden dolayı sorumlu tutulamaz

Saygılarımla,

Av. Cenk NARTER