HABERLER & MAKALELER2022-04-05T10:19:27+03:00

Avrupa Birliği Kritik Hammaddeler Yasası (EU Critical Raw Materials Act)

Avrupa Komisyonu’nun, 16 Mart 2023 tarihinde teklif olarak sunduğu Kritik Hammaddeler Yasası (Critical Raw Materials Act – “CRMA”), Avrupa Birliği (‘’AB’’) endüstrileri için kritik hammaddelerin çeşitli, güvenli ve sürdürülebilir tedarikini sağlamayı amaçlamakta olup 23 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Daha geniş bir "Yeşil Sanayi Planı"nın parçası olan ve "Net-Sıfır Sanayi Yasası" (Net-Zero Industry Act- “NZIA”) ile

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ DİREKTİFİ’NİN KABULÜ

Avrupa Konseyi, 24 Mayıs 2024 tarihinde Üye Devletler’in Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi Tespiti Direktifi'ni (Corporate Sustainability Due Diligence Directive- “CS3D”) onayladığını duyurmuş olup, büyük şirketlerin değer zincirleri boyunca insan hakları ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ele almaları için zorunlu yükümlülükler getiren yasanın kabulünde son adımı gerçekleştirmiştir. CS3D’nin nihai kabulü, Avrupa Konseyi’nde Üye Devletler tarafından onaylanamayan

Avrupa Birliği Zorla Çalıştırma Yönetmeliği (EU Forced Labour Regulation)

Avrupa Parlamentosu, 23 Nisan 2024 tarihinde zorla çalıştırılan işgücü tarafından üretilen ürünlerin Avrupa Birliği (‘’AB’’) pazarına ithalini, satışını ve AB’den ihraç edilmesini yasaklayan kuralları içeren AB Zorla Çalıştırma Yönetmeliği’ne (EU Forced Labour Regulation) (“Yönetmelik”) onay vermiştir. Yönetmelik, tedarik zincirinin herhangi bir noktasında zorla çalıştırılarak üretilen tüm ürünlerin AB pazarında satılmasının ve AB pazarında ithalinin ve ihracatının

Yeşil Varlık Oranı Tebliğ Taslağı ve İklimle Bağlantılı Finansal Risklerin Bankalarca Etkin Yönetimine İlişkin Rehber Taslağı Düzenlemeleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından 27 Eylül 2023 tarihinde “Yeşil Varlık Oranı Tebliğ Taslağı” ve “İklimle Bağlantılı Finansal Risklerin Bankalarca Etkin Yönetimine İlişkin Rehber Taslağı” yayınlanmıştır. Söz konusu Taslakların, genel gerekçesinde belirtildiği üzere Haziran 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. Kaynak tahsisi sürecinde kilit bir rol oynayan bankacılık sektörü, sürdürülebilir ekonomiye geçiş sürecinde de

Bileşik Krallık Emisyon Ticaret Sisteminin Kapsamının Genişletilmesi

Birleşik Krallık hükümetinin Emisyon Ticaret Sistemi (“UK ETS”) Otoritesi, 23 Mayıs 2024 tarihinde yeni bir istişare paketi başlatarak, UK ETS’yi atık enerjisi ve atık yakma sektörleri de dahil olmak üzere yeni sektörlere genişletmeyi ve karbon giderme (carbon removal) faaliyetlerini ETS'ye entegre etmeyi önerdiğini duyurmuştur. Birleşik Krallık, 1 Ocak 2021 tarihinden bu yana kendi emisyon ticaret sistemine

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması (TSRS) Eğitimlerine İlişkin Usul ve Esaslar

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması (“TSRS”) Eğitimlerine İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında Kurul Kararı, 4 Haziran 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Küresel çapta hızla yaygınlaşan kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması, sürdürülebilirlik kavramının uzun yıllardır var olması, iklim krizinin ulaştığı boyutlar ve sürdürülebilir kalkınma adına atılan somut adımlar sonucunda önem kazanmıştır. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede, yeni sürdürülebilirlik

TÜRK TİCARET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (“Teklif”), 3 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onayına sunulmuştur. 29 Mayıs 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Türk Ticaret Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (‘’Kanun’’) ile söz konusu Kanun yürürlüğe girmiştir. Teklif’in özünde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) kapsamında şirketlerin

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ DİREKTİFİ VE AVRUPA BİRLİĞİ KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMA DİREKTİFİ HAKKINDA GÜNCEL GELİŞMELER

Avrupa Parlamentosu, 24 Nisan 2024 tarihinde 374 lehte oy ve 235 aleyhte oyla Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi'ni (Corporate Sustainability Due Diligence Directive-CS3D) kabul ederek kurumsal sorumluluk alanında önemli bir adım atmıştır. CS3D, Avrupa Birliği (“AB”)'nin şirketlerin insan hakları ve çevre konuları üzerindeki olumsuz etkilerini ele almaları için zorunlu yükümlülükler belirleyen ve şirketlerin daha fazla hesap

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI VE İDARİ YARGI ÖN SINAVI YÖNETMELİĞİ

08.05.2024 tarihinde Resmî Gazete ’de yayımlanan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavının (“Sınavlar”) yapılma şekline ilişkin usul ve esaslar ile bu sınavlara ilişkin diğer hususları belirlemektir. Bu kapsamda, 24 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan Resmî Gazete ile hukuk mesleklerine başlayabilmek için sınavlarda

TÜRK TİCARET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (“Teklif”), 3 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onayına sunulmuştur. Teklifin genel gerekçesinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) kapsamında şirketlerin işlemlerinde kolaylık sağlanması ve uygulamadaki birtakım tereddütlerin giderilmesi amacıyla TTK’da değişiklik yapılmasının amaçlandığı belirtilmiştir. TTK kapsamındaki Teklif maddelerinin yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi

Go to Top