17.08.2023 tarihinde 32282 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren: Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile mevcut Yönetmeliklerde birtakım değişiklikler yapılmıştır. Ek olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10/08/2023 tarihli toplantısında YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası İşletim Usul ve Esasları’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar’ın kabulüne ilişkin Kurul Kararı yayımlanmıştır. İşbu bilgi notumuz kapsamında söz konusu değişiklikler ve Kurul Kararı incelenecektir.

 1. Bazı Önemli Değişiklikler:
 • Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrası “Bu Yönetmelik; üretim, tedarik ve şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilerin yenilenebilir enerji kaynak garanti sistemine katılımına ilişkin hükümleri, yenilenebilir enerji kaynak garanti sistemi ile organize yenilenebilir enerji kaynak garanti piyasasının oluşturulması ve işletilmesine ilişkin esasları, Piyasa İşletmecisinin görev ve yetkileri ile lisans sahibi tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini kapsar.” şeklinde değiştirilmiştir.

Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinde f bendi “İfşa: Tedarikçiler tarafından tüketicilere tedarik edilen elektrik enerjisinin, şarj ağı işletmecileri tarafından şarj hizmetine konu elektrik enerjisinin belirli bir miktar veya oranının, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin ve YEK-G belgesi vasıtasıyla belgelendirildiğinin, fatura ve/veya başka bir bildirim aracı ile açıklanmasını”

 • şeklinde değiştirilerek tedarikçiler tarafından tüketicilere tedarik edilen elektrik enerjisinin üretim ve belgelendirilme hususunun belirlenen bildirim aracı ile açıklanması zorunluluğu getirildi.
 • Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesine “kk) Şarj ağı işletmecisi: Elektrikli araç kullanıcılarına, şarj ağına erişim açarak şarj hizmeti sağlayan ve şarj ağının işletmesini gerçekleştiren lisans sahibi tüzel kişiyi, ve ll) Yeşil şarj istasyonu: 2/4/2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında, şarj hizmetine konu elektrik enerjisinin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin belgelendirilmesi amacıyla söz konusu elektrik enerjisinin tamamı için YEK-G belgesi itfa edilen şarj istasyonunu,” bentleri eklenmiştir.
 • Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği’nin 7 nci maddesine “YEK-G sistem kullanıcısı ve/veya piyasa katılımcısı olan şarj ağı işletmecileri, üretim lisansı sahibi sistem katılımcılarına tanınanlar hariç olmak üzere bu Yönetmelik ile Usul ve Esaslar kapsamında sistem kullanıcılarına ve piyasa katılımcılarına tanınan hak ve yükümlülüklere sahiptir.” şeklinde fıkra eklenerek, sistem kullanıcılarına ve piyasa katılımcılarına ilgili yönetmelikteki usul ve esaslar kapsamında tanınan hak ve yükümlülükler belirtilmiştir.
 • Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 3 ünü maddesinin birinci fıkrasına “t) Yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi (YEK-G belgesi): Tüketiciye tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğine dair kanıt sağlayan ve ihraç edilen, her biri 1 MWh elektrik üretimine tekabül eden elektronik belgeyi, ve u) Yeşil şarj istasyonu: Şarj hizmetine konu elektrik enerjisinin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin belgelendirilmesi amacıyla söz konusu elektrik enerjisinin tamamı için YEK-G belgesi itfa edilen şarj istasyonunu” şeklinde bentler eklenmiştir. İlgili bentler ile yönetmelikte geçen tanımlar genişletilmiştir.
 • Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına ““e) Kendi şarj ağında yer alan şarj istasyonlarında şarj hizmetine konu olan elektrik enerjisi için 14/11/2020 tarihli ve 31304 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösterebilme,” bendi ve ““YEK-G belgesi MADDE 16/A- (1) Şarj ağı işletmecileri, yeşil şarj istasyonlarından şarj hizmeti alan kullanıcılara YEK-G belgelerini itfa ve ifşa etmekle yükümlüdür. (2) Yeşil şarj istasyonlarındaki şarj hizmetine konu elektrik enerjisinin tamamı için YEK-G belgesinin itfa edilmesi zorunludur. (3) Şarj ağı işletmecileri kendi şarj ağında yer alan şarj istasyonlarından tamamını veya bazılarını yeşil şarj istasyonu olarak belirleyebilir. Yeşil şarj istasyonları serbest erişim platformunda ayrı bir renk veya işaret ile gösterilir. Yeşil şarj istasyonlarının kullanıcılar nezdinde ayırt edilmesine ilişkin logo ve/veya işaretler, Kurum tarafından belirlenebilir.” Maddeleri eklenerek şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin hak ve yükümlülükleri genişletilmiştir.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10/08/2023 tarihli toplantısında, YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası İşletim Usul ve Esasları’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar’ın kabul edilmesine ilişkin Kurul Kararı’nda; şarj ağı işletmecileri tarafından şarj hizmetine konu elektrik enerjisinin (b) bendinde “tüketiciye” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kullanıcılara sunulan şarj hizmetine konu elektrik enerjisinin kullanıcıya” ibaresi eklenmiştir.
 • Yine ilgili Kurul Kararı’nda aynı usul ve esasların 19 uncu maddesinin birinci fıkrası “Yeşil tarife kapsamındaki tüketiciler için gerçekleşecek itfa bildirimleri; ilgili görevli tedarik şirketi tarafından, en geç DUY hükümleri uyarınca ilgili fatura dönemine ilişkin nihai uzlaştırma bildiriminin içinde bulunduğu ayda seansın açıldığı günden itibaren beş iş günü içerisinde Piyasa İşletmecisine yapılır.” şeklinde değiştirilmiştir.
 • Kurul Kararı’nda, Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamındaki şarj ağı işletmecileri, YEK-G sistemi katılım anlaşmasını imzalamak suretiyle sistem kullanıcısı ve organize YEK-G piyasası katılım anlaşmasını imzalamak suretiyle piyasa katılımcısı olabileceği belirlenmiştir.
 • Kurul Kararı’nda şarj ağı işletmecisinin YEK-G belgelerinin transfer ve itfa işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Piyasa işletmecisine başvurabileceği belirlenmiştir.
 • Şarj hizmeti kapsamındaki tüketimler için gerçekleştirilecek itfa bildirimlerinin; şarj ağı işletmecisi tarafından en geç tüketimin gerçekleştiği fatura dönemini takip eden ayda seansın açıldığı günden itibaren beş iş günü içerisinde gerçekleştirilebileceği belirlenmiştir. Yeşil şarj istasyonlarındaki tüketimlere ilişkin gerçekleştirilecek itfa bildirimlerinin, itfa işlemine konu edilecek YEK-G belgelerine karşılık gelen enerji miktarının, YEK-G belgelerinin ilişkilendirildiği tüketim miktarından az olamayacağı belirlenmiştir.
 • Yine Kurul Kararı’nda; gerçekleştirilecek olan her biri itfa işlemine ilişkin Piyasa İşletmecisi tarafından itfa belgesi oluşturularak PYS üzerinden ilgili şarj ağı işletmecisine iletileceği ve ilgili itfa belgelerinin asgari olarak aşağıdaki bilgileri içermesi belirlenmiştir;
 • İtfa bildiriminde bulunan şarj ağı işletmecisine dair belgeler.
 • İtfa edilen YEK-G belgelerine ilişkin bilgiler.
 • İtfa işleminin gerçekleştiği tarih.
 • İtfa işlemine konu tüketim dönemi
 • Aynı Usul ve Esasların 41 inci maddesinden üçüncü fıkrası ise “ YEK-G sistemi yıllık katılım ücreti, sisteme ilk kez kayıt yaptıran YEK-G sistem kullanıcıları için kayıt işlemlerinin tamamlanmasını müteakip ilk faturada ve sistem kullanımı devam eden YEK-G sistem kullanıcıları için ise her yıl ocak ayına ilişkin faturada yıllık katılım ücreti kalemi olarak yer alır. YEK-G sistemi yıllık katılım ücreti söz konusu fatura kapsamında tahsil edilir ya da varsa YEK-G sistem kullanıcısının alacaklarından mahsup edilir. Yıllık katılım ücreti piyasa katılımcısının aynı yıl içerisinde sistemden çıkması durumunda iade edilemez. YEK-G sistem kullanıcısı sistemden çıkmak istemi halinde bu talebini ilgili yılın Aralık ayı son iş gününe kadar Piyasa işletmecisine bildirir.” şeklinde değiştirilmiştir.
 • Kurul Kararı’nda yer alan Usul ve Esasların yedinci maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri 15/12/2023 tarihinde yürürlüğe girer. 

İletişim

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz: