11.08.2022 tarihinde 31920 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren : Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile birtakım değişiklikler yapılmıştır. İşbu bilgi notumuz kapsamında söz konusu değişiklikler incelenecektir.

Bazı Önemli Değişiklikler:

  • Şebekeye ihtiyaç fazlası enerji verilmesi halinde ihtiyacın üzerinde satışa konu edilebilecek üretim miktarı Değişiklik Yapan Yönetmelik ile sınırlandı. Bu sınırlamaya göre, satışa konu edilebilecek üretim miktarı tüketim tesisinin toplam elektrik enerjisi tüketimini geçemez. Bu sınırlamanın üzerinde sisteme verilen enerji ise YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır. Başka bir ifadeyle, lisanssız üreticiye bu elektrik enerjisine ilişkin ödeme yapılmaz. Bu sınırlama geriye etkili olarak uygulanır.

Değişiklik Yapan Yönetmelik, bu sınırlamanın 12.05.2019 tarihinden sonra yapılan başvurular neticesinde çağrı mektubu almaya hak kazanan kişilere de uygulanacağını düzenler.

  • Karar uyarınca, tüketim tesisinin toplam enerji tüketimi bir önceki yılda sistemden çektiği, mahsuplaşılmamış (Yönetmelik uyarınca üretim miktarı düşülmemiş) toplam elektrik enerjisi tüketimi olarak dikkate alınır.

Şayet bir önceki yılı kapsayacak şekilde tüketim gerçekleşmemişse, tüketim miktarı mevcut aylık tüketimlerin ortalaması dikkate alınarak yıllık bazda hesaplanır. Bununla birlikte, içinde bulunulan yıldaki toplam mahsuplaşılmamış elektrik enerjisi tüketimi yukarıdaki usule göre belirlenen tüketimi aştığı takdirde, satışa konu edilebilecek elektrik enerjisi içinde bulunulan yıl verilerine göre hesaplanır.

  • İhtiyaç fazlası elektrik üretiminin satışına ilişkin yukarıda belirtilen bu sınırlamalar, kurulu gücü 50 kW ve altındaki mesken abone grubu ile ilişkilendirilen üretim tesislerine uygulanmaz.
  • Değişiklik Yapan Yönetmelik ile, Yönetmelik m.5/1-h hükmü uyarınca kurulan tesislerin tüketim tesisinin bulunduğu dağıtım lisansı bölgesi dışında da yer alabileceği düzenlenir. Kendisine bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu tebliğ edilenler, Çevresel Etki Değerlendirmesi (“ÇED”) Yönetmeliğinin Ek-1 Listesine tabi projeler ile ‘ÇED Gereklidir’ kararı verilen projeler için, çağrı mektubunun tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ilgili idareye başvuru yapmakla yükümlüdür.
  • Ayrıca, doksan gün içerisinde de üretim tesisi ve varsa bağlantı hattı projesini Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kurum ve/veya tüzel kişilerin onayına sunmaları gerekir.