Konu: Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarih: 06/11/2020


10/09/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (‘’Yönetmelik’’), 06.11.2020 tarihli ve 31296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile revize edilmiştir. 

Yönetmelik’in amacı, sertifika, izin ve lisans başvurularında kullanılacak süreç ve prosedürlere açıklık getirmektir. Yönetmelik’in bir diğer amacı, daha önce projelerin uygulanmasında gecikmelere neden olan ve aynı zamanda proje yatırımcıları ve işletmecileri için mali kayıplara neden olan sorunları gidermek için daha tutarlı, pratik ve net bir uygulama sunmaktır. 

  • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yönetmelik’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:

 

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile EK-2’de yer alan listeye eklenen 1.7 nci madde için 30/6/2021 tarihinden itibaren uygulanır.”

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’sinin “1.Enerji Endüstrisi” başlıklı kısmına 1.6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“1.7 Kurulu gücü 5MWe ve üzerinde olan jeotermal enerji üretim tesisleri.”

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.”

 

Yönetmelik’in EK-2’sinde yer alan 1.madde; “Enerji Endüstrisi” başlığı ile çevreye kirletici etkisi olan işletmeleri sıralamaktadır. Bu maddeye 1.7’nci madde olarak “Kurulu gücü 5MWe ve üzerinde olan jeotermal enerji üretim tesisleri” eklenmiştir. Sonuç olarak, 30/06/2021 tarihi itibari ile kurulu gücü 5MWe ve üzerinde olan jeotermal enerji ürerim tesisleri de çevreye kirletici etkisi olan tesisler kapsamına alınmıştır.

  • Yönetmelik’te değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, yayımı tarihinde (06.11.2020) yürürlüğe girmiştir.