6 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 8313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesine ilişkin şartları düzenleyen Cumhurbaşkanı Kararı’nda değişiklik yapılmıştır.

Yatırım ortamının şeffaflığını ve güvenilirliğini artırmak, şirketler hakkında daha doğru kararlar alınmasını sağlamak amacıyla yapılan düzenleme ile, şirketlerin finansal tablolarının kapsamlı bir şekilde geçerli finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığına dair finansal tablo kullanıcılarına güvenilir bir değerlendirme sağlayan bağımsız denetim, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlenen şirketler için zorunlu hâle getirilmiştir.

Bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesine ilişkin şartları düzenleyen Cumhurbaşkanı Kararı’nda değişiklik yapılarak, bağımsız denetime yönelik bazı eşik değerler yükseltilmiştir. Eşik değerin yükseltilmesi ile bağımsız denetimin kapsamı da “eşik değerler yönünden” daraltılmıştır.

Bağımsız denetime tabi olma kriterlerine ilişkin tebliğ kapsamında yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir:

  • Şirketlerin bağımsız denetime tabi olmalarını gerektiren eşik değerler revize edilmiştir. Bu doğrultuda, şirketlerin aktif toplamı eşiği 30 milyon liradan 150 milyon liraya, yıllık net satış hasılatı eşiği ise 40 milyon liradan 300 milyon liraya yükseltilmiştir. Ayrıca, çalışan sayısı eşiği 50’den 150’ye çıkarılmıştır.
  • Kararın 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Ekli (I) sayılı liste” ibaresi “Ekli (I) sayılı listenin 1 ila 8 inci sırası” şeklinde, (b) bendinde yer alan “5 (b)” ibaresi “3’üncü” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bentte yer alan “diğer kamu kurum ve kuruluşlarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “doğrudan veya dolaylı olarak” ibaresi eklenmiştir.
  • Kararın eklerinden biri olan (I) sayılı listede yapılan düzenlemelerle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından düzenlenen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile enerji piyasası düzenleme kurumundan lisans alan şirketlerin bağımsız denetime tabi tutulması sağlanmıştır. Ayrıca, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarının da bağımsız denetime tabi tutulması öngörülmüştür.
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından lisans, sertifika veya yetki belgesi alan ve faaliyet gösteren şirketler ile Merkez Bankası’nın denetimine tabi ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları artık Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları gibi kurumlar bağımsız denetime tabi tutulmuştur.

Bu karar, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olup, şirketlerin hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 6 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.