1. GİRİŞ

 

31.12.2020 tarihinde 31351 sayılı, 5. Mükerrer Resmi Gazete’de “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun” (“Kanun”) yayımlanmıştır. Kanun ile, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”)hamiline yazılı pay senetleri ile ilgili hükümlerde değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda, anonim şirketler yönünden hamiline yazılı pay senetleri ile ilgili bilgilerin ve ilgili payların devirlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirim zorunluluğu getirilmiştir. TTK kapsamında değişikliklerin olduğu hükümler, Kanun’un 28-34. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Pay defterinin elektronik ortamda zorunlu olarak tutulmasına ilişkin değişiklik Kanun’un Resmi Gazete’de yayım tarihi olan 31.12.2020 itibariyle yürürlüğe girmiş olup, diğer değişiklikler 01.04.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

 

  1. KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE DAİR

 

  • TTK’nın 64. maddesi bakımından değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda, “Ticaret Bakanlığı, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabilir.” ibaresi eklemiştir. Bu kanun hükmü ile, uygulamada karşılaşılan birçok problemin önüne geçilmesi, defterlerin kaybolması gibi hususların ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Bununla birlikte ortaklık yapılarının daha güvenilir ve açık bir şekilde belirlenmesi istenmektedir. Ticaret Bakanlığı’na bu kapsamda yetki tanınmıştır.
  • TTK’nın 415. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan düzenleme kaldırılmıştır. Buna göre, halka açık olmayan anonim şirketlerde genel kurul toplantılarına, pay sahiplerinin senedin zilyedi olduklarını ispatlamak yöntemiyle katılma imkanları, Kanun’la kaldırılmıştır.
  • TTK’nın 417. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin giriş kartı usulü ile genel kurul toplantısına katılabilmeleri kaldırılmış olup, yönetim kurulu, genel kurul toplantısına katılacak hamiline yazılı pay senedi sahiplerini, Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan sağlayacağı pay sahiplerini içeren çizelgeye göre söz konusu olacaktır. Beşinci fıkrada da değişikliğe gidilerek, hamiline yazılı paylar bakımından pay sahipleri çizelgesinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan sağlanmasının usul ve esasları Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan bir tebliğ ile düzenlenecektir.
  • TTK’nın 426. maddesinin ikinci fıkrasında, hamiline yazılı pay senedinin zilyedi olduğunu ispat eden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilen kimselerin şirkete karşı pay sahipliğinden doğan haklarını kullanabileceği düzenlenmiştir. Madde hükmündeki Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilen kimselerin bu yetkilerini kullanabileceği, Kanun ile getirilen bir yeniliktir.
  • TTK’nın 486. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen yeni hüküm ile, hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilecektir. Bu madde kapsamında bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler, 20.000,00.-TL idari para cezası ödemek suretiyle cezalandırılacaktır.
  • TTK’nın 489. maddesinde yapılan değişiklikler ile, hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, zilyetliğin geçirilmesi ile hüküm ve sonuçlarını doğurması söz konusu olamayacaktır. Bu kapsamda, pay senedini, zilyetliğin geçirilmesi suretiyle devralan kişinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na payı devraldığına dair bildirim yapma yükümlülüğü söz konusu olacaktır. Pay senedini devralan kişi söz konusu bildirim yapılıncaya kadar, TTK ve diğer kanunlardan doğan paya bağlı haklarını kullanamayacaklardır. Pay senedine bağlı hakların kullanımında Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılan bildirim tarihi esas alınacaktır. Bu madde kapsamında bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler, 5.000,00.-TL idari para cezası ödemek suretiyle cezalandırılacaktır.
  • Kanun ile TTK’ya eklenen geçici madde uyarınca, hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, 31.01.2021 tarihine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmek üzere pay senetleri ile anonim şirkete başvurmaları gerekmektedir. Başvuru ile anonim şirketin yönetim kurulu, beş iş günü içinde hamiline yazılı pay senedi sahipleri ve paya ilişkin bilgileri, Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirecektir. Pay sahipleri gerekli başvuruları gerçekleştirmezse, TTK’dan doğan paya bağlı haklarını başvurular yapılıncaya kadar kullanamayacaktır. Bu madde kapsamında başvuru veya bildirimi yapmayanlar hakkında TTK’nın 562. maddesinin on üçüncü fıkrasında düzenlenen, mahallin en büyük mülki amiri tarafından idari para cezası ile cezalandırılacaklardır.

 

  • SONUÇ

 

01.04.2021 tarihi itibariyle, TTK’nın hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin birçok hükmü değiştirilmiş, pay sahiplerine ve anonim şirkete Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirim yükümlülükleri getirilmiştir.

 

İşbu Bilgi Notu, ele aldığı konuların genel bir bakışı olarak hazırlanmıştır. Burada sağlanan bilgiler yayınlandığı gün itibariyle doğrudur. Narter & Partners Hukuk Bürosu, bu yayının dayanarak alınan herhangi bir eylemden dolayı sorumlu tutulamaz.

 

 

Saygılarımla,

Av. Cenk NARTER