Konu: 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20. Maddesinin Birinci Fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

Tarih: 31.12.2020


2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun (“Kanun”) 20. Maddesinin Birinci Fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”), 31.12.2020 tarihinde 31351 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

  • GİRİŞ

Kanun’un 20. maddesinde, Kanun’a aykırılık hallerinde uygulanacak para cezaları belirtilmiştir.

  • TEBLİĞ

Tebliğ’e göre Kanun’un 20. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan ve özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki para cezası miktarları 01.01.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında, 20.000,00.-TL olarak öngörülen idari para cezası 80.465,00.-TL’ye, 100.000,00.-TL olarak belirtilen idari para cezası ise 402.385,00.-TL’ye çıkarılarak, uygulanacağı ifade edilmiştir.

Buna göre; Kanun’un 20. maddesinde yer alan idari para cezalarının hangi durumlarda kesileceğini düzenleyen hususlar aşağıdaki gibidir:

Kanun’un “Çevrenin Korunması” başlıklı 9. maddesinin;

 (a) bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere,

(e) bendinin ikinci paragrafı uyarınca sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen esaslara ve yasaklamalara aykırı davrananlara

(f) bendinde belirlenen esaslara ve yasaklara aykırı hareket edenlere, 80.465,00.-TL idari para cezası;

(e) bendinin birinci paragrafına aykırı davrananlara 402.385,00.-TL idari para cezası kesileceği ifade edilmiştir.

İşbu Bilgi Notu, ele aldığı konuların genel bir bakışı olarak hazırlanmıştır. Burada sağlanan bilgiler yayınlandığı gün itibariyle doğrudur. Narter & Partners Hukuk Bürosu, bu yayının dayanarak alınan herhangi bir eylemden dolayı sorumlu tutulamaz.

  

Saygılarımla,

Av. Cenk NARTER